《弟子规》注音版

第5期必读文章

 

dì    zǐ  guī
弟 子 规

zǒng xù
【总 叙】

dìzǐguī   shèngrénxùn  shǒuxiàotì   cìjǐnxìn
弟子规  圣人训  首孝悌  次谨信
fànàizhòng  érqīnrén  yǒuyúlì   zéxuéwén
泛爱众  而亲仁 有余力 则学文

rù zé xiào
【入则孝】

fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn
父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒
fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng
父母教 须敬听 父母责 须顺承
dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng
冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定
chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn
出必告 反必面 居有常 业无变

shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī
事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏
wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng
物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤
qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù
亲所好 力为具 亲所恶 谨为去
shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū
身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞
qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián
亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤
qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng
亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn
谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨
qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng
亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床
sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué
丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝
sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng
丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

chū  zé  tì
【出 则 弟】

xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng
兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn

财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯
huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu
或饮食 或坐走 长者先 幼者后
zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào
长呼人 即代叫 人不在 已即到
chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng
称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能
lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì
路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立
qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú
骑下马 乘下车 过犹待 百步余
zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò
长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐
zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí
尊长前 声要低 低不闻 却非宜
jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí
进必趋 退必迟 问起对 视勿移
shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng
事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

jǐn
【谨】

zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí
朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时
chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu
晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手
guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè
冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切
zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì
置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽
yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā
衣贵洁 不贵华 上循分 下称家
duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé
对饮食 勿拣择 食适可 勿过则
niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu
年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑
bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng
步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬
wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì
勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀
huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng
缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱
zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén
执虚器 如执盈 入虚室 如有人
shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè
事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略
dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn
斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问
jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng
将入门 问孰存 将上堂 声必扬
rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng
人问谁 对以名 吾与我 不分明
yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu
用人物 须明求 倘不问 即为偷
jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán
借人物 及时还 后有急 借不难

xìn
【信】

fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān
凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉
huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo
话说多 不如少 惟其是 勿佞巧
jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī
奸巧语 秽污词 市井气 切戒之
jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán
见未真 勿轻言 知未的 勿轻传
shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò
事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错
fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū
凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn
彼说长 此说短 不关己 莫闲管
jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī
见人善 即思齐 纵去远 以渐跻
jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng
见人恶 即内省 有则改 无加警
wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì
唯德学 唯才艺 不如人 当自砺
ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī
若衣服 若饮食 不如人 勿生戚
wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè
闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却
wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn
闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲
wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè
无心非 名为错 有心非 名为恶
guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū
过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

fàn ài zhòng
【泛 爱 众】

fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài
凡是人 皆须爱 天同覆 地同载
xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo
行高者 名自高 人所重 非貌高
cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà
才大者 望自大 人所服 非言大
yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī
己有能 勿自私 人所能 勿轻訾
wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn
勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新
rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo
人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰
rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō
人有短 切莫揭 人有私 切莫说
dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn
道人善 即是善 人知之 愈思勉
yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò
扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作
shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī
善相劝 德皆建 过不规 道两亏
fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo
凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少
jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ
将加人 先问己 己不欲 即速已
ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng
恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长
dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān
待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽
shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán
势服人 心不然 理服人 方无言

qīn rén
【亲 仁】

tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī
同是人 类不齐 流俗众 仁者希
guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi
果仁者 人多畏 言不讳 色不媚
néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo
能亲仁 无限好 德日进 过日少
bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài
不亲仁 无限害 小人进 百事坏

yú lì xué wén
【 余力学文】

búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén
不力行 但学文 长浮华 成何人
dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn
但力行 不学文 任己见 昧理真
dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào
读书法 有三到 心眼口 信皆要
fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ
方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起
kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng
宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通
xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì
心有疑 随札记 就人问 求确义
fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng
房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正
mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng
墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù
列典籍 有定处 读看毕 还原处
suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī
虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之
fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì
非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志
wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì
勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

 

学佛网每年举办数次放生活动,放生专用帐号见::http://www.xuefo.net/huodong/fszh.asp

下载TXT文件(点鼠标右键另存为)    

即以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下救三道苦。惟愿见闻者,悉发菩提心。在世富贵全,往生极乐国。
本站主站自2007年4月20日以来,文章总访问量:
本站备案序号:粤ICP备05011779号