地藏菩萨本愿功德经注音版

第8期必读文章

 

地藏菩萨本愿经卷上

tánɡ yú tián ɡuó sān zànɡ shā mén shí chā nán tuó yì

唐于阗国三藏沙门实叉难陀译

 

dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī

忉利天宫神通品第一

 

rú shì wǒ wén yī shí fó zài dāo lì tiān

如 是 我 闻。 一 时 佛 在 忉 利 天 ,

wèi mǔ shuō fǎ 。 ěr shí shí fānɡ wú liànɡ shì jiè

为 母 说 法 。 尔 时 十 方 无 量 世 界 

bù kě shuō bù kě shuō yī qiè zhū fó , jí

, 不 可 说 不 可 说 一 切 诸 佛 , 及

dà pú sà mó hē sà , jiē lái jí huì 。 zàn

大 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 来 集 会。 赞

tàn shì jiā móu ní fó , nénɡ yú wǔ zhuó è shì

叹 释 迦 牟 尼 佛 , 能 于 五 浊 恶 世 

xiàn bù kě sī yì dà zhì huì shén tōnɡ zhī lì

, 现 不 可 思 议 大 智 慧 神 通 之 力

tiáo fú ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , zhī kǔ yào fǎ ,

, 调 伏 刚 强 众 生, 知 苦 乐 法 ,

ɡè qiǎn shì zhě , wèn xùn shì zūn 。 

各 遣 侍 者, 问 讯 世 尊 。 

shì shí , rú lái hán xiào fànɡ bǎi qiān wàn yì

是 时, 如 来 含 笑, 放 百 千 万 亿

dà ɡuānɡ mínɡ yún suǒ wèi dà yuán mǎn ɡuānɡ mínɡ yún

大 光 明 云, 所 谓 大 圆 满 光 明 云 

dà cí bēi ɡuānɡ mínɡ yún dà zhì huì ɡuānɡ mínɡ

、 大 慈 悲 光 明 云 、 大 智 慧 光 明 

yún dà bō rě ɡuānɡ mínɡ yún dà sān mèi ɡuānɡ

云 、大 般 若 光 明 云 、 大 三 昧 光 

mínɡ yún dà jí xiánɡ ɡuānɡ mínɡ yún dà fú dé

明 云 、 大 吉 祥 光 明 云 、 大 福 德

ɡuānɡ mínɡ yún dà ɡōnɡ dé ɡuānɡ mínɡ yún dà ɡuī

光 明 云 、 大 功 德 光 明 云 、 大 归 

yī ɡuānɡ mínɡ yún dà zàn tàn ɡuānɡ mínɡ yún fànɡ

依 光 明 云 、 大 赞 叹 光 明 云 ,放 

rú shì děnɡ bù kě shuō ɡuānɡ mínɡ yún yǐ 。 yòu chū

如 是 等 不 可 说 光 明 云 已 。 又 出 

zhǒnɡ zhǒnɡ wēi miào zhī yīn suǒ wèi tán bō luó mì

种 种 微 妙 之 音, 所 谓 檀 波 罗 蜜

yīn shī bō luó mì yīn chàn tí bō luó mì

音 、尸 波 罗 蜜 音 、 羼 提 波 罗 蜜

yīn pí lí yē bō luó mì yīn chán bō luó

音 、毗 离 耶 波 罗 蜜 音 、 禅 波 罗 

mì yīn bō rě bō luó mì yīn cí bēi yīn

蜜 音 、 般 若 波 罗 蜜 音 、 慈 悲 音 

xǐ shě yīn xiè tuō yīn wú lòu yīn

、 喜 舍 音 、 解 脱 音 、 无 漏 音 、

zhì huì yīn dà zhì huì yīn shī zǐ hǒu yīn

智 慧 音 、 大 智 慧 音 、 师 子 吼 音 

dà shī zǐ hǒu yīn yún léi yīn dà yún léi yīn

、 大 师 子 吼 音 、 云 雷 音 、 大 云 雷 音 。 

chū rú shì děnɡ bù kě shuō bù kě shuō yīn yǐ ,

出 如 是 等 不 可 说 不 可 说 音 已 ,

suō pó shì jiè , jí tā fānɡ ɡuó tǔ , yǒu wú

娑 婆 世 界, 及 他 方 国 土 , 有 无

liànɡ yì tiān lónɡ ɡuǐ shén yì jí dào dāo lì tiān

量 亿 天 龙 鬼 神, 亦 集 到 忉 利 天 

ɡōnɡ , suǒ wèi sì tiān wánɡ tiān dāo lì tiān

宫, 所 谓 四 天 王 天 、 忉 利 天 、

xū yàn mó tiān dōu shuài tuó tiān huà lè tiān

须 焰 摩 天 、 兜 率 陀 天 、 化 乐 天 

tā huà zì zài tiān fàn zhònɡ tiān fàn fǔ

、 他 化 自 在 天 、 梵 众 天 、 梵 辅

tiān dà fàn tiān shǎo ɡuānɡ tiān wú liànɡ ɡuānɡ

天 、 大 梵 天 、 少 光 天 、 无量 光 

tiān 、 ɡuānɡ yīn tiān shǎo jìnɡ tiān wú liànɡ jìnɡ

天 、 光 音 天 、 少 净 天 、 无 量 净 

tiān biàn jìnɡ tiān fú shēnɡ tiān fú ài tiān

天 、 遍 净 天 、 福 生 天 、 福 爱 天 

、 ɡuǎnɡ ɡuǒ tiān wú xiǎnɡ tiān wú fán tiān

、 广 果 天 、 无 想 天 、 无 烦 天 、

wú rè tiān shàn jiàn tiān shàn xiàn tiān sè

无 热 天 、 善 见 天 、 善 现 天 、 色

jiū jìnɡ tiān mó xī shǒu luó tiān nǎi zhì fēi

究 竟 天 、 摩 醯 首 罗 天 、 乃 至 非 

xiǎnɡ fēi fēi xiǎnɡ chù tiān yī qiè tiān zhònɡ 、 lónɡ

想 非 非 想 处 天, 一 切 天 众 、 龙 

zhònɡ 、 ɡuǐ shén děnɡ zhònɡ , xī lái jí huì 。 fù

众 、 鬼 神 等 众, 悉 来 集 会。 复

yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè , hǎi

有 他方 国 土 , 及 娑 婆 世 界, 海 

shén jiānɡ shén hé shén shù shén shān shén

神 、 江 神 、 河 神 、 树 神 、山 神 

dì shén chuān zé shén miáo jià shén zhòu

、 地 神 、 川 泽 神 、 苗 稼 神 、 昼 

shén yè shén kōnɡ shén tiān shén yǐn shí

神 、 夜 神 、 空 神 、 天 神 、饮 食 

shén cǎo mù shén rú shì děnɡ shén jiē lái jí huì。

神 、 草 木 神, 如 是 等 神, 皆 来 集 会。

fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè ,

复 有 他 方 国 土 , 及 娑 婆 世 界,

zhū dà ɡuǐ wánɡ 。 suǒ wèi : è mù ɡuǐ wánɡ 、

诸 大 鬼 王。 所 谓 : 恶 目 鬼 王 、

dàn xuè ɡuǐ wánɡ 、 dàn jīnɡ qì ɡuǐ wánɡ 、 dàn tāi

啖 血 鬼 王 、 啖 精 气 鬼 王 、 啖 胎 

luǎn ɡuǐ wánɡ 、 xínɡ bìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 shè dú ɡuǐ wánɡ

卵 鬼 王 、 行 病 鬼 王 、 摄 毒 鬼 王 

cí xīn ɡuǐ wánɡ 、 fú lì ɡuǐ wánɡ 、 dà ài

、 慈 心 鬼 王 、 福 利 鬼 王 、 大 爱

jìnɡ ɡuǐ wánɡ , rú shì děnɡ ɡuǐ wánɡ , jiē lái jí huì。

敬 鬼 王, 如 是 等 鬼 王, 皆 来 集 会 。 

ěr shí shì jiā móu ní fó 、 ɡào wén shū shī lì

尔 时 释 迦 牟 尼 佛 、 告 文 殊 师 利

fǎ wánɡ zǐ pú sà mó hē sà : rǔ ɡuān shì yī

法 王 子 菩 萨 摩 诃 萨 : 汝 观 是 一

qiē zhū fó pú sà jí tiān lónɡ ɡuǐ shén cǐ shì

切 诸 佛 菩 萨 及 天 龙 鬼 神, 此 世 

jiè 、 tā shì jiè , cǐ ɡuó tǔ 、 tā ɡuó tǔ

界 、他 世 界, 此 国 土 、 他 国 土

rú shì jīn lái jí huì dào dāo lì tiān zhě ,

, 如 是 今 来 集 会 到 忉 利 天 者,

rǔ zhī shù fǒu wén shū shī lì bái fó yán

汝 知 数 不 ? 文 殊 师 利 白 佛 言 :

shì zūn ruò yǐ wǒ shén lì , qiān jié cè duó

世 尊, 若 以 我 神 力 , 千 劫 测 度 

bù nénɡ dé zhī 。 

, 不 能 得 知 。 

fó ɡào wén shū shī lì : wú yǐ fó yǎn ɡuān ɡù

佛 告 文 殊 师 利 : 吾 以 佛 眼 观 故

yóu bú jìn shù 。 cǐ jiē shì dì zànɡ pú sà

, 犹 不 尽 数。 此 皆 是 地 藏 菩 萨

jiǔ yuǎn jié lái yǐ dù 、 dānɡ dù 、 wèi dù

久 远 劫 来, 已 度 、 当 度 、 未 度

yǐ chénɡ jiù 、 dānɡ chénɡ jiù 、 wèi chénɡ jiù 。

, 已 成 就 、 当 成 就 、 未 成 就 。

wén shū shī lì bái fó yán shì zūn wǒ yǐ

文 殊 师 利 白 佛 言 : 世 尊, 我 已

ɡuò qù jiǔ xiū shàn ɡēn zhènɡ wú ài zhì 。 wén

过 去久 修 善 根 、 证 无 碍 智。 闻 

fó suǒ yán jí dānɡ xìn shòu xiǎo ɡuǒ shēnɡ wén

佛 所 言, 即 当 信 受。 小 果 声 闻 

tiān lónɡ bá bù 、 jí wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ

、 天 龙 八 部 、 及 未 来 世 诸 众 生 

děnɡ , suī wén rú lái chénɡ shí zhī yǔ , bì huái

等, 虽 闻 如 来 诚 实 之 语 , 必 怀 

yí huò 。 shè shǐ dǐnɡ shòu wèi miǎn xìnɡ bànɡ 。

疑 惑。 设 使 顶 受, 未 免 兴 谤 。

wéi yuàn shì zūn 、 ɡuǎnɡ shuō dì zànɡ pú sà mó hē

唯 愿 世 尊 、 广 说 地 藏 菩 萨 摩 诃

sà , yīn dì zuò hé xínɡ ? lì hé yuàn ? ér

萨 , 因 地 作 何 行 ? 立 何 愿 ? 而

nénɡ chénɡ jiù bù sī yì shì 。 

能 成 就 不 思 议 事 。 

fó ɡào wén shū shī lì : pì rú sān qiān dà qiān

佛 告 文 殊 师 利 : 譬 如 三 千 大 千 

shì jiè suǒ yǒu cǎo mù cónɡ lín dào má zhú wěi

世 界 所 有 草 木 丛 林 、 稻 麻 竹 苇 

shān shí wēi chén yī wù yī shù , zuò yī

、 山 石 微 尘, 一 物 一 数, 作 一

hénɡ hé ; yī hénɡ hé shā , yī shā yī jiè ;

恒 河 ; 一 恒 河 沙, 一 沙 一 界 ;

yī jiè zhī nèi yī chén yī jié ,<, SPAN lang=EN-US> yī jié zhī

一 界 之 内 、 一 尘 一 劫, 一 劫 之 

nèi suǒ jī chén shù , jìn chōnɡ wéi jié , dì

内 , 所 积 尘 数, 尽 充 为 劫 ,地

zànɡ pú sà zhènɡ shí dì ɡuǒ wèi yǐ lái qiān bèi

藏 菩 萨 证 十 地 果 位 以 来, 千 倍 

duō yú shànɡ yù 。 hé kuànɡ dì zànɡ pú sà zài shēnɡ

多 于上 喻 。 何 况 地 藏 菩 萨 在 声 

wén pì zhī fó dì 。 wén shū shī lì , cǐ

闻 、辟 支 佛 地 。 文 殊 师 利 , 此

pú sà wēi shén shì yuàn bù kě sī yì 。 ruò

菩 萨 威 神 誓 愿, 不 可 思 议 。 若 

wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

未 来 世, 有 善 男 子 、 善 女 人,

wén shì pú sà mínɡ zi huò zàn tàn huò zhān

闻 是 菩 萨 名 字 , 或 赞 叹 、 或 瞻 

lǐ 、 huò chēnɡ mínɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì cǎi

礼 、 或 称 名 、 或 供 养, 乃 至 彩 

huà kè lòu sù qī xínɡ xiànɡ , shì rén dānɡ dé bǎi

画 刻 镂 塑 漆 形 像, 是 人 当 得 百

fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān yǒnɡ bú duò è dào

返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 恶 道 。

wén shū shī lì , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà

文 殊 师 利 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨

yú ɡuò qù jiǔ yuǎn bù kě shuō 、 bù kě shuō

, 于 过 去 久 远 不 可 说 、 不 可 说 

jié qián shēn wéi dà zhǎnɡ zhě zǐ 。 shí shì yǒu

劫 前, 身 为 大 长 者 子 。 时 世 有 

fó , hào yuē shī zǐ fèn xùn jù zú wàn xínɡ rú

佛 , 号 曰 师 子 奋 迅 具 足 万 行 如

lái shí zhǎnɡ zhě zǐ , jiàn fó xiànɡ hǎo qiān

来 。时 长 者 子 , 见 佛 相 好, 千 

fú zhuānɡ yán yīn wèn bǐ fó : zuò hé xínɡ yuàn

福 庄 严, 因 问 彼 佛 : 作 何 行 愿 

, ér dé cǐ xiànɡ ? shí shī zǐ fèn xùn jù zú

, 而 得 此 相 ? 时 师 子 奋 迅 具 足

wàn xínɡ rú lái ɡào zhǎnɡ zhě zǐ : yù zhènɡ cǐ shēn

万 行 如 来 告 长 者 子 : 欲 证 此 身 

dānɡ xū jiǔ yuǎn dù tuō yī qiè shòu kǔ zhònɡ shēnɡ

, 当 须 久 远 度 脱 一 切 受 苦 众 生 

wén shū shī lì ! shí zhǎnɡ zhě zǐ , yīn fā

。 文 殊 师 利 ! 时 长 者 子 , 因 发

yuàn yán wǒ jīn jìn wèi lái jì bù kě jì jié

愿 言 : 我 今 尽 未 来 际 不 可 计 劫 

wèi shì zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ

, 为 是 罪 苦 六 道 众 生, 广 设 方 

biàn jìn lìnɡ jiě tuō , ér wǒ zì shēn fānɡ

便, 尽 令 解 脱, 而 我 自 身, 方 

chénɡ fó dào yǐ shì yú bǐ fó qián lì sī

成 佛 道。 以 是 于 彼 佛 前, 立 斯

dà yuàn yú jīn bǎi qiān wàn yì nuó yóu tā bú

大 愿, 于 今 百 千 万 亿 那 由 他 不

kě shuō jié , shànɡ wéi pú sà 。

可 说 劫, 尚 为 菩 萨 。

yòu yú ɡuò qù , bù kě sī yì ā sēnɡ qí jié

又 于 过 去 , 不 可 思 议 阿 僧 祇 劫 

shí shì yǒu fó , hào yuē júe huá dìnɡ zì zài

, 时 世 有 佛 , 号 曰 觉 华 定 自 在 

wánɡ rú lái bǐ fó shòu mìnɡ , sì bǎi qiān wàn

王 如 来, 彼 佛 寿 命, 四 百 千 万 

yì ā sēnɡ qí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu yī

亿 阿 僧 祇 劫。 像 法 之 中, 有 一

pó luó mén nǚ , sù fú shēn hòu zhònɡ suǒ qīn

婆 罗 门 女 , 宿 福 深 厚, 众 所 钦 

jìnɡ ; xínɡ zhù zuò wò , zhū tiān wèi hù 。 qí

敬 ; 行 住 坐 卧 , 诸 天 卫 护 。 其

mǔ xìn xié , chánɡ qīnɡ sān bǎo 。 

母 信 邪, 常 轻 三 宝 。 

shì shí shènɡ nǚ ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn quàn yòu qí mǔ

是 时 圣 女 广 设 方 便 ,劝 诱 其 母

lìnɡ shēnɡ zhènɡ jiàn , ér cǐ nǚ mǔ , wèi quán

, 令 生 正 见, 而 此 女 母 , 未 全 

shēnɡ xìn bù jiǔ mìnɡ zhōnɡ , hún shén duò zài wú

生 信。 不 久 命 终, 魂 神 堕 在 无

wú jiàn dì yù 。 shí pó luó mén nǚ , zhī mǔ zài

间 地 狱 。 时 婆 罗 门 女 , 知 母 在 

shì , bú xìn yīn ɡuǒ 。 jì dānɡ suí yè , bì

世 ,不 信 因 果。 计 当 随 业 , 必

shēnɡ è qù 。 suí mài jiā zhái , ɡuǎnɡ qiú xiānɡ huā

生 恶 趣 。 遂 卖 家 宅, 广 求 香 华 

jí zhū ɡònɡ jù , yú xiān fó tǎ sì , dà

, 及 诸 供 具 , 于 先 佛 塔 寺 , 大

xìnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 jiàn júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái

兴 供 养。 见 觉 华 定 自 在 王 如 来 

qí xínɡ xiànɡ zài yī sì zhōnɡ , sù huà wēi rónɡ

, 其 形 像 在 一 寺 中, 塑 画 威 容 

duān yán bì bèi shí pó luó mén nǚ , zhān

, 端 严 毕 备。 时 婆 罗 门 女 , 瞻 

lǐ zūn rónɡ , bèi shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。 sī zì niàn yán

礼 尊 容, 倍 生 敬 仰。 私 自 念 言 

fó mínɡ dà júe jù yī qiè zhì 。 ruò zài

: 佛 名 大 觉, 具 一 切 智。 若 在 

shì shí , wǒ mǔ sǐ hòu tǎnɡ lái wèn fó ,

世 时, 我 母 死 后, 倘 来 问 佛 ,

bì zhī chù suǒ 。 shí pó luó mén nǚ , chuí qì

必 知 处 所。 时 婆 罗 门 女 , 垂 泣

liánɡ jiǔ , zhān liàn rú lái hū wén kōnɡ zhōnɡ shēnɡ

良 久, 瞻 恋 如 来。 忽 闻 空 中 声 

yuē : qì zhě shènɡ nǚ , wù zhì bēi āi wǒ

曰 :泣 者 圣 女 , 勿 至 悲 哀 , 我

jīn shì rǔ mǔ zhī qù chù 。 pó luó mén nǚ hé

今 示 汝 母 之 去 处。 婆 罗 门 女 合

zhǎnɡ xiànɡ kōnɡ , ér bái kōnɡ yuē : shì hé shén dé

掌 向 空, 而 白 空 曰 : 是 何 神 德

kuān wǒ yōu lǜ 。 wǒ zì shī mǔ yǐ lái

, 宽 我 忧 虑 。 我 自 失 母 以 来,

zhòu yè yì liàn wú chù kě wèn zhī mǔ shēnɡ jiè

昼 夜 忆 恋, 无 处 可 问 知 母 生 界 

shí kōnɡ zhōnɡ yǒu shēnɡ , zài bào nǚ yuē : wǒ

。 时 空 中 有 声, 再 报 女 曰 : 我

shì rǔ suǒ zhān lǐ zhě , ɡuò qù júe huá dìnɡ zì

是 汝 所 瞻 礼 者, 过 去 觉 华 定 自

zài wánɡ rú lái jiàn rǔ yì mǔ , bèi yú chánɡ

在 王 如 来, 见 汝 忆 母 , 倍 于 常 

qínɡ zhònɡ shēnɡ zhī fèn , ɡù lái ɡào shì 。 pó luó

情 众 生 之 分, 故 来 告 示。 婆 罗 

mén nǚ wén cǐ shēnɡ yǐ , jǔ shēn zì pū , zhī

门 女 闻 此 声 已 , 举 身 自 扑 , 肢 

jiě jiē sǔn zuǒ yòu fú shì , liánɡ jiǔ fānɡ sū

节 皆 损。 左 右 扶 侍, 良 久 方 苏

。 ér bái kōnɡ yuē : yuàn fó cí mǐn sù shuō

。 而 白 空 曰 : 愿 佛 慈 愍, 速 说 

wǒ mǔ shēnɡ jiè , wǒ jīn shēn xīn jiānɡ sǐ bú

我 母 生 界, 我 今 身 心, 将 死 不

jiǔ 。 shí júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái , ɡào

久 。 时 觉 华 定 自 在 王 如 来 ,告 

shènɡ nǚ yuē : rǔ ɡònɡ yǎnɡ bì , dàn zǎo fǎn shè

圣 女 曰 : 汝 供 养 毕 , 但 早 返 舍 

duān zuò sī wéi wú zhī mínɡ hào jí dānɡ zhī

, 端 坐 思 惟 吾 之 名 号, 即 当 知 

mǔ suǒ shēnɡ qù chù 。 

母 所 生 去 处 。 

shí pó luó mén nǚ xún lǐ fó yǐ , jí ɡuī qí

时 婆 罗 门 女 寻 礼 佛 已 , 即 归 其

shè 。 yǐ yì mǔ ɡù , duān zuò niàn júe huá dìnɡ

舍 。 以 忆 母 故 , 端 坐 念 觉 华 定 

zì zài wánɡ rú lái jīnɡ yī rì yī yè , hū

自 在 王 如 来。 经 一 日 一 夜 , 忽

jiàn zì shēn dào yī hǎi biān qí shuǐ yǒnɡ fèi

见 自 身 到 一 海 边。 其 水 涌 沸,

duō zhū è shòu jìn fù tiě shēn fēi zǒu hǎi

多 诸 恶 兽, 尽 复 铁 身, 飞 走 海 

shànɡ , dōnɡ xi chí zhú 。 jiàn zhū nán zǐ nǚ rén

上, 东 西 驰 逐。 见 诸 男 子 女 人 

bǎi qiān wàn shù , chū mò hǎi zhōnɡ , bèi zhū

, 百 千 万 数, 出 没 海 中, 被 诸 

è shòu zhēnɡ qǔ shí dàn yòu jiàn yè chā , qí

恶 兽 争 取 食 啖。 又 见 夜 叉, 其

xínɡ ɡè yì , huò duō shǒu duō yǎn duō zú duō

形 各 异 , 或 多 手 多 眼 、 多 足 多 

tóu kǒu yá wài chū , lì rèn rú jiàn qū

头 、口 牙 外 出, 利 刃 如 剑。 驱

zhū zuì rén shǐ jìn è shòu fù zì bó jué

诸 罪 人, 使 近 恶 兽, 复 自 搏 攫 

tóu zú xiānɡ jiù 。 qí xínɡ wàn lèi bù ɡǎn

, 头 足 相 就。 其 形 万 类, 不 敢 

jiǔ shì 。 shí pó luó mén nǚ , yǐ niàn fó lì

久 视。 时 婆 罗 门 女 , 以 念 佛 力

ɡù , zì rán wú jù 。 yǒu yī ɡuǐ wánɡ , mínɡ

故 , 自 然 无 惧 。 有 一 鬼 王, 名 

yuē wú dú , qǐ shǒu lái yínɡ , bái shènɡ nǚ yuē

曰 无 毒 , 稽 首 来 迎, 白 圣 女 曰 

shàn zāi pú sà , hé yuán lái cǐ ? shí

: 善 哉, 菩 萨 , 何 缘 来 此 ? 时 

pó luó mén nǚ wèn ɡuǐ wánɡ yuē : cǐ shì hé chù

婆 罗 门 女 问 鬼 王 曰 : 此 是 何 处 

wú dú dá yuē : cǐ shì dà tiě wéi shān xī

? 无 毒 答 曰 : 此 是 大 铁 围 山 西

miàn dì yī chónɡ hǎi shènɡ nǚ wèn yuē : wǒ wén

面 第 一 重 海。 圣 女 问 曰 : 我 闻 

tiě wéi zhī nèi dì yù zài zhōnɡ , shì shì shí

铁 围 之 内, 地 狱 在 中, 是 事 实 

fǒu wú dú dá yuē : shí yǒu dì yù 。 shènɡ

否 ?无 毒 答 曰 : 实 有 地 狱 。 圣 

nǚ wèn yuē : wǒ jīn yún hé dé dào yù suǒ ?

女 问 曰 : 我 今 云 何 得 到 狱 所 ?

wú dú dá yuē : ruò fēi wēi shén jí xū yè

无 毒 答 曰 : 若 非 威 神, 即 须 业

lì , fēi cǐ èr shì , zhōnɡ bù nénɡ dào shènɡ

力 , 非 此 二 事, 终 不 能 到。 圣 

nǚ yòu wèn cǐ shuǐ hé yuán , ér nǎi yǒnɡ fèi

女 又 问 : 此 水 何 缘, 而 乃 涌 沸 

duō zhū zuì rén jí yǐ è shòu wú dú

, 多 诸 罪 人, 及 以 恶 兽 ? 无 毒

dá yuē : cǐ shì yán fú tí zào è zhònɡ shēnɡ ,

答 曰 : 此 是 阎 浮 提 造 恶 众 生 ,

xīn sǐ zhī zhě , jīnɡ sì shí jiǔ rì hòu wú

新 死 之 者, 经 四 十 九 日 后, 无

rén jì sì , wèi zuò ɡōnɡ dé , jiù bá kǔ nàn

人 继 嗣 , 为 作 功 德 , 救 拔 苦 难 

shēnɡ shí yòu wú shàn yīn dānɡ jù běn yè suǒ

, 生 时 又 无 善 因。 当 据 本 业 所 

ɡǎn dì yù , zì rán xiān dù cǐ hǎi hǎi dōnɡ

感 地 狱 , 自 然 先 渡 此 海。 海 东 

shí wàn yóu xún yòu yǒu yì hǎi qí kǔ bèi

十 万 由 旬, 又 有 一 海, 其 苦 倍 

cǐ 。 bǐ hǎi zhī dōnɡ , yòu yǒu yī hǎi qí

此 。 彼 海 之 东, 又 有 一 海, 其

kǔ fù bèi sān yè è yīn zhī suǒ zhāo ɡǎn

苦 复 倍。 三 业 恶 因 之 所 招 感,

ɡònɡ hào yè hǎi qí chù shì yě 。 shènɡ nǚ yòu

共 号 业 海, 其 处 是 也 。 圣 女 又 

wèn ɡuǐ wánɡ wú dú yuē : dì yù hé zài wú

问 鬼 王 无 毒 曰 : 地 狱 何 在 ? 无

dú dá yuē : sān hǎi zhī nèi shì dà dì yù

毒 答 曰 : 三 海 之 内, 是 大 地 狱

qí shù bǎi qiān , ɡè ɡè chā bié 。 suǒ wèi

, 其 数 百 千, 各 各 差 别。 所 谓 

dà zhě , jù yǒu shí bā 。 cì yǒu wǔ bǎi

大 者, 具 有 十 八 。 次 有 五 百,

kǔ dú wú liànɡ 。 cì yǒu qiān bǎi yì wú liànɡ

苦 毒 无 量。 次 有 千 百, 亦 无 量 

kǔ 。 shènɡ nǚ yòu wèn dà ɡuǐ wánɡ yuē : wǒ mǔ

苦 。 圣 女 又 问 大 鬼 王 曰 : 我 母

sǐ lái wèi jiǔ , bù zhī hún shén dānɡ zhì hé qù

死 来 未 久, 不 知 魂 神 当 至 何 趣

? ɡuǐ wánɡ wèn shènɡ nǚ yuē : pú sà zhī mǔ ,

? 鬼 王 问 圣 女 曰 : 菩 萨 之 母 ,

zài shēnɡ xí hé háng yè ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ

在 生 习 何 行 业 ? 圣 女 答 曰 : 我

mǔ xié jiàn jī huǐ sān bǎo shè huò zàn xìn

母 邪 见, 讥 毁 三 宝。 设 或 暂 信 

xuán yòu bú jìnɡ 。 sǐ suī rì qiǎn wèi zhī

, 旋 又 不 敬。 死 虽 日 浅, 未 知 

shēnɡ chù 。 wú dú wèn yuē : pú sà zhī mǔ ,

生 处。 无 毒 问 曰 : 菩 萨 之 母 ,

xìnɡ shì hé děnɡ ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ fù wǒ

姓 氏 何 等 ? 圣 女 答 曰 : 我 父 我

mǔ , jù pó luó mén zhǒnɡ , fù hào shī luó shàn

母 , 俱 婆 罗 门 种, 父 号 尸 罗 善 

xiàn mǔ hào yuè dì lì 。 wú dú hé zhǎnɡ qǐ

现, 母 号 悦 帝 利 。 无 毒 合 掌 启

pú sà yuē : yuàn shènɡ zhě què fǎn běn chù , wú

菩 萨 曰 : 愿 圣 者 却 返 本 处, 无

zhì yōu yì bēi liàn yuè dì lì zuì nǚ , shēnɡ

至 忧 忆 悲 恋。 悦 帝 利 罪 女 , 生 

tiān yǐ lái jīnɡ jīn sān rì 。 yún chénɡ xiào shùn

天 以 来, 经 今 三 日 。 云 承 孝 顺 

zhī zǐ , wèi mǔ shè ɡònɡ xiū fú , bù shī júe

之 子, 为 母 设 供 修 福 , 布 施 觉 

huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ sì 。 fēi wéi pú

华 定 自 在 王 如 来 塔 寺 。 非 唯 菩

sà zhī mǔ , dé tuō dì yù , yīnɡ shì wú jiàn

萨 之 母 , 得 脱 地 狱 , 应 是 无 间 

zuì rén cǐ rì xī dé shòu lè , jù tónɡ shēnɡ

罪 人, 此 日 悉 得 受 乐, 俱 同 生 

qì 。 ɡuǐ wánɡ yán bì , hé zhǎnɡ ér tuì 。 pó

讫 。 鬼 王 言 毕 , 合 掌 而 退。 婆

luó mén nǚ , xún rú mènɡ ɡuī 。 wù cǐ shì yǐ

罗 门 女 , 寻 如 梦 归。 悟 此 事 已

biàn yú júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ xiànɡ

, 便 于 觉 华 定 自 在 王 如 来 塔 像 

zhī qián lì hónɡ shì yuàn yuàn wǒ jìn wèi lái

之 前, 立 弘 誓 愿 : 愿 我 尽 未 来 

jié , yīnɡ yǒu zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

劫 ,应 有 罪 苦 众 生, 广 设 方 便 

shǐ lìnɡ jiě tuō 。 

, 使 令 解 脱 。 

fó ɡào wén shū shī lì : shí ɡuǐ wánɡ wú dú zhě

佛 告 文 殊 师 利 : 时 鬼 王 无 毒 者 

dānɡ jīn cái shǒu pú sà shì 。 pó luó mén nǚ

, 当 今 财 首 菩 萨 是。 婆 罗 门 女

zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。 

者 ,即 地 藏 菩 萨 是 。

 

fēn shēn jí huì pǐn dì èr 

分身集会品第二

 

ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì

尔 时 百 千 万 亿 不 可 思 、 不 可 议

bù kě liánɡ 、 bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí

、 不 可 量 、 不 可 说 无 量 阿 僧 祇 

shì jiè , suǒ yǒu dì yù chù , fēn shēn dì zànɡ

世 界, 所 有 地 狱 处, 分 身 地 藏 

pú sà , jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。 yǐ

菩 萨 , 俱 来 集 在 忉 利 天 宫。 以

rú lái shén lì ɡù , ɡè yǐ fānɡ miàn yǔ zhū

如 来 神 力 故 , 各 以 方 面, 与 诸 

dé jiě tuō cónɡ yè dào chū zhě , yì ɡè yǒu qiān

得 解 脱 从 业 道 出 者, 亦 各 有 千 

wàn yì nuó yóu tā shù , ɡònɡ chí xiānɡ huā , lái

万 亿 那 由 他 数, 共 持 香 华 ,来 

ɡònɡ yǎnɡ fó 。 bǐ zhū tónɡ lái děnɡ bèi jiē yīn

供 养 佛 。 彼 诸 同 来 等 辈, 皆 因 

dì zànɡ pú sà jiào huà , yǒnɡ bú tuì zhuǎn yú ā 

地 藏 菩 萨 教 化, 永 不 退 转 于 阿

nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 shì zhū zhònɡ děnɡ

耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 是 诸 众 等 

jiǔ yuǎn jié lái liú lànɡ shēnɡ sǐ , liù dào

, 久 远 劫 来, 流 浪 生 死 , 六 道 

shòu kǔ , zàn wú xiū xi yǐ dì zànɡ pú sà

受 苦 , 暂 无 休 息 。 以 地 藏 菩 萨

ɡuǎnɡ dà cí bēi shēn shì yuàn ɡù , ɡè huò ɡuǒ

广 大 慈 悲, 深 誓 愿 故 , 各 获 果 

zhènɡ 。 jì zhì dāo lì , xīn huái yǒnɡ yuè , zhān

证。 既 至 忉 利 , 心 怀 踊 跃, 瞻 

yǎnɡ rú lái mù bú zàn shě 。 

仰 如 来, 目 不 暂 舍 。 

ěr shí , shì zūn shū jīn sè bì , mó bǎi qiān

尔 时, 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 百 千 

wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì 、 bù kě liánɡ

万 亿 不 可 思 、 不 可 议 、 不 可 量 

bù kě shuō 、 wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū

、 不 可 说 、 无 量 阿 僧 祇 世 界 诸 

fēn shēn dì zànɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ , ér zuò

分 身 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶, 而 作 

shì yán wú yú wǔ zhuó è shì , jiào huà rú

是 言 : 吾 于 五 浊 恶 世, 教 化 如

shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , lìnɡ xīn tiáo fú , shě xié

是 刚 强 众 生, 令 心 调 伏 , 舍 邪 

ɡuī zhènɡ , shí yǒu yī èr shànɡ è xí zài

归 正, 十 有 一 二 , 尚 恶 习 在 。

wú yì fēn shēn qiān bǎi yì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

吾 亦 分 身 千 百 亿 , 广 设 方 便 。

huò yǒu lì ɡēn wén jí xìn shòu huò yǒu shàn

或 有 利 根, 闻 即 信 受 ; 或 有 善 

ɡuǒ , qín quàn, chénɡ jiù ; huò yǒu àn dùn jiǔ

果 , 勤 劝 成 就 ; 或 有 暗 钝 ,久 

huà fānɡ ɡuī ; huò yǒu yè zhònɡ , bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ

化 方 归 ; 或 有 业 重, 不 生 敬 仰 

rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ , ɡè ɡè chā bié ,

。 如 是 等 辈 众 生, 各 各 差 别,

fēn shēn dù tuō 。 huò xiàn nán zǐ shēn huò xiàn

分 身 度 脱。 或 现 男 子 身 、 或 现 

nǚ rén shēn huò xiàn tiān lónɡ shēn huò xiàn shén

女 人 身 、 或 现 天 龙 身 、 或 现 神 

ɡuǐ shēn huò xiàn shān lín chuān yuán hé chí quán

鬼 身 、 或 现 山 林 川 原 、 河 池 泉 

jǐnɡ , lì jí yú rén xī jiē dù tuō 。 huò

井, 利 及 于 人, 悉 皆 度 脱。 或 

xiàn tiān dì shēn huò xiàn fàn wánɡ shēn huò xiàn

现 天 帝 身 、 或 现 梵 王 身 、 或 现 

zhuǎn lún wánɡ shēn huò xiàn jū shì shēn huò xiàn

转 轮 王 身 、 或 现 居 士 身 、 或 现 

ɡuó wánɡ shēn huò xiàn zǎi fǔ shēn huò xiàn ɡuān

国 王 身 、 或 现 宰 辅 身 、 或 现 官 

shǔ shēn huò xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu

属 身 、 或 现 比 丘 、 比 丘 尼 、 优 

pó sè 、 yōu pó yí shēn nǎi zhì shēnɡ wén

婆 塞 、 优 婆 夷 身 、 乃 至 声 闻 、

luó hàn pì zhī fó 、 pú sà děnɡ shēn 、 ér

罗 汉 、 辟 支 佛 、 菩 萨 等 身 、 而

yǐ huà dù 。 fēi dàn fó shēn dú xiàn qí qián

以 化 度 。 非 但 佛 身, 独 现 其 前 

rǔ ɡuān wú lèi jié qín kǔ , dù tuō rú shì

汝 观 吾 累 劫 勤 苦 , 度 脱 如 是 

děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。 qí yǒu wèi

等 难 化 刚 强 罪 苦 众 生。 其 有 未 

tiáo fú zhě , suí yè bào yìnɡ 。 ruò duò è qù

调 伏 者, 随 业 报 应。 若 堕 恶 趣

shòu dà kǔ shí , rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo

, 受 大 苦 时, 汝 当 忆 念 吾 在 忉 

lì tiān ɡōnɡ , yīn qín fù zhǔ 。 lìnɡ suō pó shì

利 天 宫, 殷 勤 付 嘱。 令 娑 婆 世 

jiè , zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ , xī

界, 至 弥 勒 出 世 已 来 众 生 ,悉

shǐ jiě tuō , yǒnɡ lí zhū kǔ , yù fó shòu jì

使 解 脱, 永 离 诸 苦 , 遇 佛 授 记

ěr shí , zhū shì jiè fēn shēn dì zànɡ pú sà ,

尔 时, 诸 世 界 分 身 地 藏 菩 萨 ,

ɡònɡ fù yī xínɡ , tì lèi āi liàn bái qí fó

共 复 一 形, 涕 泪 哀 恋, 白 其 佛

yán wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái ménɡ fó jiē yǐn

言 :我 从 久 远 劫 来, 蒙 佛 接 引 

shǐ huò bù kě sī yì shén lì , jù dà zhì

, 使 获 不 可 思 议 神 力 , 具 大 智 

huì 。 wǒ suǒ fēn shēn biàn mǎn bǎi qiān wàn yì

慧 。我 所 分 身, 遍 满 百 千 万 亿

hénɡ hé shā shì jiè , měi yī shì jiè huà bǎi qiān

恒 河 沙 世 界, 每 一 世 界 化 百 千 

wàn yì shēn měi yī shēn dù bǎi qiān wàn yì rén

万 亿 身, 每 一 身 度 百 千 万 亿 人 

lìnɡ ɡuī jìnɡ sān bǎo yǒnɡ lí shēnɡ sǐ , zhì

, 令 归 敬 三 宝, 永 离 生 死 ,至 

niè pán lè 。 dàn yú fó fǎ zhōnɡ suǒ wéi shàn shì

涅 槃 乐。 但 于 佛 法 中 所 为 善 事

yī máo yī dī , yī shā yī chén huò háo

, 一 毛 一 渧 , 一 沙 一 尘, 或 毫 

fā xǔ , wǒ jiàn dù tuō , shǐ huò dà lì 。

发 许 , 我 渐 度 脱, 使 获 大 利 。

wéi yuàn shì zūn bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ

唯 愿 世 尊, 不 以 后 世 恶 业 众 生 

wéi lǜ 。 rú shì sān bái fó yán wéi yuàn shì

为 虑。 如 是 三 白 佛 言 : 唯 愿 世 

zūn bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。

尊 ,不 以 后 世 恶 业 众 生 为 虑 。

ěr shí ,fó zàn dì zànɡ pú sà yán shàn zāi

尔 时, 佛 赞 地 藏 菩 萨 言 : 善 哉 

shàn zāi wú zhù rǔ xǐ 。 rǔ nénɡ chénɡ jiù

! 善 哉 ! 吾 助 汝 喜 。 汝 能 成 就 

jiǔ yuǎn jié lái fā hónɡ shì yuàn , ɡuǎnɡ dù jiānɡ

久 远 劫 来, 发 弘 誓 愿, 广 度将 

bì , jí zhènɡ pú tí 。 

毕 , 即 证 菩 提 。 

 

ɡuān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān 

观众生业缘品第三

 

ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ

尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌 

wèn dì zànɡ pú sà yán shènɡ zhě , yán fú zhònɡ

问 地 藏 菩 萨 言 : 圣 者, 阎 浮 众 

shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí

生, 造 业 差 别, 所 受 报 应, 其

shì yún hé ? dì zànɡ dā yán qiān wàn shì jiè

事 云 何 ? 地 藏 答 言 : 千 万 世 界 

nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú

, 乃 及 国 土 , 或 有 地 狱 、 或 无

dì yù ; huò yǒu nǚ rén huò wú nǚ rén

地 狱 ; 或 有 女 人 、 或 无 女 人 ;

huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ

或 有 佛 法 、 或 无 佛 法 , 乃 至 声 

wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì

闻 辟 支 佛 , 亦 复 如 是, 非 但 地

yù zuì bào yī děnɡ 。 

狱 罪 报 一 等 。 

mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú

摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 : 且 愿 闻 于

yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán

阎 浮 罪 报 所 感 恶 趣 。 地 藏 答 言 

shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu wǒ cū shuō zhī

: 圣 母 , 唯 愿 听 受, 我 粗 说 之 

fó mǔ bái yán yuàn shènɡ zhě shuō 。 

。 佛 母 白 言 : 愿 圣 者 说 。 

ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán nán yán

尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 南 阎 

fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ

浮 提 , 罪 报 名 号 如 是。 若 有 众 

shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài dānɡ duò

生 不 孝 父 母 , 或 至 杀 害, 当 堕 

wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī

无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 求 出 无 期

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān

。 若 有 众 生 出 佛 身 血, 毁 谤 三 

bǎo bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn

宝 , 不 敬 尊 经, 亦 当 堕 于 无 间 

dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。

地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní

若 有 众 生 侵 损 常 住, 玷 污 僧 尼

huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò

, 或 伽 蓝 内 恣 行 淫 欲 , 或 杀 或 

hài rú shì děnɡ bèi dānɡ duò wú jiàn dì yù

害 ,如 是 等 辈, 当 堕 无 间 地 狱

qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu

, 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 若 有 

zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén xīn fēi shā mén

众 生, 伪 作 沙 门, 心 非 沙 门,

pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè

破 用 常 住, 欺 诳 白 衣 , 违 背 戒 

lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi dānɡ

律 , 种 种 造 恶 , 如 是 等 辈, 当 

duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū

堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 

wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái

无 期 。 若 有 众 生, 偷 窃 常 住 财 

wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu nǎi zhì yī wù

物 谷 米 , 饮 食 衣 服 , 乃 至 一 物

bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān

不 与 取 者, 当 堕 无 间 地 狱 , 千 

wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán

万 亿 劫, 求 出 无 期 。 地 藏 白 言 

shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì

: 圣 母 , 若 有 众 生, 作 如 是 罪 

dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ

, 当 堕 五 无 间 地 狱 , 求 暂 停 苦

yī niàn bù dé 。 

一 念 不 得 。 

mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán yún

摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 : 云 

hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán

何 名 为 无 间 地 狱 ? 地 藏 白 言 :

shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī

圣 母 , 诸 有 地 狱 在 大 铁 围 山 之 

nèi qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì

内 ,其 大 地 狱 有 一 十 八 所, 次

yǒu wǔ bǎi mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi

有 五 百, 名 号 各 别, 次 有 千 百 

mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù

, 名 字 亦 别。 无 间 狱 者, 其 狱

chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,

城 周 匝 八 万 余 里 , 其 城 纯 铁,

ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ

高 一 万 里 , 城 上 火 聚 , 少 有 空 

quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián mínɡ

缺 。 其 狱 城 中, 诸 狱 相 连, 名 

hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn

号 各 别。 独 有 一 狱 , 名 曰 无 间 

qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo

, 其 狱 周 匝 万 八 千 里 , 狱 墙 高 

yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi shànɡ huǒ chè xià

一 千 里 , 悉 是 铁 围, 上 火 彻 下 

xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu tǔ huǒ

, 下 火 彻 上。 铁 蛇 铁 狗, 吐 火 

chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu yù

驰 逐 狱 墙 之 上, 东 西 而 走 。狱

zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì

中 有 床, 遍 满 万 里 。 一 人 受 罪 

zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén

, 自 见 其 身 遍 卧 满 床。 千 万 人 

shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ

受 罪, 亦 各 自 见 身 满 床 上。 众 

yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。 

业 所 感 获 报 如 是 。 

yòu zhū zuì rén bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè

又 诸 罪 人, 备 受 众 苦 。 千 百 夜

chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn yǎn rú

叉 及 以 恶 鬼, 口 牙 如 剑, 眼 如

diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo tuō zhuài zuì rén

电 光, 手 复 铜 爪, 拖 拽 罪 人 。

fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn

复 有 夜 叉 执 大 铁 戟 , 中 罪 人 身

huò zhònɡ kǒu bí , huò zhònɡ fù bèi pāo kōnɡ

, 或 中 口 鼻 , 或 中 腹 背。 抛 空 

fān jiē huò zhì chuánɡ shànɡ , fù yǒu tiě yīnɡ dàn zuì

翻 接 或 置 床 上, 复 有 铁 鹰 啖 罪 

rén mù 。 fù yǒu tiě shé jiǎo zuì rén jǐnɡ 。 bǎi

人 目。 复 有 铁 蛇 绞 罪 人 颈。 百 

zhī jiē nèi xī xià chánɡ dìnɡ , bá shé ɡēnɡ lí

肢 节 内, 悉 下 长 钉, 拔 舌 耕 犁

chōu chánɡ cuò zhǎn yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu rè tiě

, 抽 肠 剉 斩, 烊 铜 灌 口, 热 铁 

chán shēn wàn sǐ qiān shēnɡ , yè ɡǎn rú shì 。

缠 身。 万 死 千 生, 业 感 如 是 。

dònɡ jīnɡ yì jié , qiú chū wú qī 。 cǐ jiè huài

动 经 亿 劫, 求 出 无 期 。 此 界 坏 

shí , jì shēnɡ tā jiè , tā jiè cì huài zhuǎn

时 ,寄 生 他 界, 他 界 次 坏, 转 

jì tā fānɡ ; tā fānɡ huài shí , zhǎn zhuǎn xiānɡ jì

寄 他 方 ; 他 方 坏 时, 辗 转 相 寄

cǐ jiè chénɡ hòu huán fù ér lái wú jiàn

。 此 界 成 后, 还 复 而 来。 无 间 

zuì bào qí shì rú shì 。

罪 报, 其 事 如 是 。

yòu wǔ shì yè ɡǎn , ɡù chēnɡ wú jiàn hé děnɡ

又 五 事 业 感, 故 称 无 间。 何 等 

wéi wǔ ? yī zhě 、 rì yè shòu zuì , yǐ zhì

为 五? 一 者 、 日 夜 受 罪, 以 至 

jié shù , wú shí jiàn jué , ɡù chēnɡ wú jiàn

劫 数, 无 时 间 绝, 故 称 无 间 。

èr zhě 、 yī rén yì mǎn duō rén yì mǎn

二 者 、 一 人 亦 满, 多 人 亦 满,

ɡù chēnɡ wú jiàn sān zhě 、 zuì qì chā bànɡ ,

故 称 无 间。 三 者 、 罪 器 叉 棒 ,

yīnɡ shé lánɡ quǎn duì mó jù záo cuò zhuó huò

鹰 蛇 狼 犬, 碓 磨 锯 凿, 剉 斫 镬 

tānɡ , tiě wǎnɡ tiě shénɡ , tiě lǘ tiě mǎ , shēnɡ

汤, 铁 网 铁 绳, 铁 驴 铁 马 , 生 

ɡé luò shǒu rè tiě jiāo shēn jī tūn tiě wán

革 络 首, 热 铁 浇 身, 饥 吞 铁 丸 

kě yǐn tiě zhī , cónɡ nián jìnɡ jié , shù nuó

, 渴 饮 铁 汁, 从 年 竟 劫, 数 那

yóu tā , kǔ chǔ xiānɡ lián , ɡènɡ wú jiàn duàn

由 他 , 苦 楚 相 连, 更 无 间 断 ,

ɡù chēnɡ wú jiàn sì zhě 、 bú wèn nán zǐ nǚ

故 称 无 间。 四 者 、 不 问 男 子 女

rén qiānɡ hú yí dí , lǎo yòu ɡuì jiàn huò

人 ,羌 胡 夷 狄 , 老 幼 贵 贱, 或 

lónɡ huò shén huò tiān huò gui zuì xíng yè ɡǎn

龙 或 神, 或 天 或 鬼 , 罪 行 业 感 

xī tónɡ shòu zhī , ɡù chēnɡ wú jiàn wǔ zhě

, 悉 同 受 之, 故 称 无 间。 五 者 

ruò duò cǐ yù , cónɡ chū rù shí , zhì bǎi

、 若 堕 此 狱 , 从 初 入 时, 至 百 

qiān jié , yī rì yī yè , wàn sǐ wàn shēnɡ ,

千 劫, 一 日 一 夜 , 万 死 万 生 ,

qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé , chú fēi yè jìn

求 一念 间 暂 住 不 得 , 除 非 业 尽 

fānɡ dé shòu shēnɡ , yǐ cǐ lián mián, ɡù chēnɡ wú jiàn

, 方 得 受 生, 以 此 连 绵, 故 称 无 间 。 

dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán wú jiàn dì yù

地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 无 间 地 狱

cū shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì

, 粗 说 如 是。 若 广 说 地 狱 罪 器

děnɡ mínɡ , jí zhū kǔ shì , yī jié zhī zhōnɡ ,

等 名, 及 诸 苦 事, 一 劫 之 中 ,

qiú shuō bú jìn mó yē fū rén wén yǐ , chóu

求 说 不 尽。 摩 耶 夫 人 闻 已 , 愁

yōu hé zhǎnɡ , dǐnɡ lǐ ér tuì 。 

忧 合 掌, 顶 礼 而 退 。

 

yán fú zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn pǐn dì sì 

阎浮众生业感品第四

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :

shì zūn wǒ chénɡ fó rú lái wēi shén lì ɡù ,

世 尊, 我 承 佛 如 来 威 神 力 故 ,

biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè , fēn shì shēn xínɡ ,

遍 百 千 万 亿 世 界, 分 是 身 形 ,

jiù bá yī qiè yè bào zhònɡ shēnɡ 。 ruò fēi rú lái

救 拔 一 切 业 报 众 生。 若 非 如 来 

dà cí lì ɡù , jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà

大 慈 力 故 , 即 不 能 作 如 是 变 化 

wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ , zhì ā yì duō

。 我 今 又 蒙 佛 付 嘱, 至 阿 逸 多 

chénɡ fó yǐ lái liù dào zhònɡ shēnɡ , qiǎn lìnɡ dù

成 佛 以 来, 六 道 众 生, 遣 令 度

tuō 。 wéi rán shì zūn yuàn bù yǒu lǜ 。 

脱 。唯 然 世 尊, 愿 不 有 虑 。 

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : yī qiè zhònɡ shēnɡ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 一 切 众 生 

wèi jiě tuō zhě, xìnɡ shí wú dìnɡ , è xí jié

未 解 脱 者, 性 识 无 定, 恶 习 结 

yè , shàn xí jié ɡuǒ 。 wéi shàn wéi è, zhú

业 , 善 习 结 果。 为 善 为 恶 , 逐 

jìnɡ ér shēnɡ 。 lún zhuǎn wǔ dào zàn wú xiū xi

境 而 生。 轮 转 五 道, 暂 无 休 息

dònɡ jīnɡ chén jié , mí huò zhànɡ nàn rú yú

, 动 经 尘 劫, 迷 惑 障 难。 如 鱼

yóu wǎnɡ 。 jiānɡ shì chánɡ liú , tuō rù zàn chū ,

游 网。 将 是 长 流, 脱 入 暂 出,

yòu fù zāo wǎnɡ 。 yǐ shì děnɡ bèi wú dānɡ yōu

又 复 遭 网。 以 是 等 辈, 吾 当 忧 

niàn rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn lèi jié zhònɡ shì

念。 汝 既 毕 是 往 愿, 累 劫 重 誓 

, ɡuǎnɡ dù zuì bèi wú fù hé lǜ 。 

, 广 度 罪 辈, 吾 复 何 虑 。 

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē

说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃

sà , mínɡ dìnɡ zì zài wánɡ , bái fó yán shì

萨 , 名 定 自 在 王, 白 佛 言 : 世 

zūn dì zànɡ pú sà lèi jié yǐ lái , ɡè fā

尊 ,地 藏 菩 萨 累 劫 以 来, 各 发

hé yuàn jīn ménɡ shì zūn yīn qín zàn tàn wéi

何 愿, 今 蒙 世 尊 殷 勤 赞 叹。 唯 

yuàn shì zūn luè ér shuō zhī 。 

愿 世 尊, 略 而 说 之 。 

ěr shí shì zūn ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : dì

尔 时 世 尊 告 定 自 在 王 菩 萨 : 谛

tīnɡ dì tīnɡ ! shàn sī niàn zhī ! wú dānɡ wèi rǔ

听 谛 听 ! 善 思 念 之 ! 吾 当 为 汝

fēn bié jiě shuō 。 nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ

分 别 解 说。 乃 往 过 去 无 量 阿僧 

qí nuó yóu tā bù kě shuō jié , ěr shí yǒu fó

祗 那 由 他 不 可 说 劫, 尔 时 有 佛

hào yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái yìnɡ ɡònɡ 、

, 号 一 切 智 成 就 如 来, 应 供 、

zhènɡ biàn zhī 、 mínɡ xínɡ zú 、 shàn shì 、 shì jiān

正 遍 知 、 明 行 足 、 善 逝 、世 间 

jiě 、 wú shànɡ shì 、 tiáo yù zhànɡ fu tiān rén

解 、 无 上 士 、 调 御 丈 夫 、 天 人 

shī 、 fó 、 shì zūn qí fó shòu mìnɡ liù wàn

师 、佛 、 世 尊, 其 佛 寿 命 六 万 

jié 。 wèi chū jiā shí wéi xiǎo ɡuó wánɡ , yǔ yī

劫 。 未 出 家 时 为 小 国 王, 与一

lín ɡuó wánɡ wéi yǒu tónɡ hánɡ shí shàn ráo yì

邻 国 王 为 友, 同 行 十 善, 饶 益

zhònɡ shēnɡ 。 qí lín ɡuó nèi suǒ yǒu rén mín duō

众 生。 其 邻 国 内 所 有 人 民, 多 

zào zhònɡ è。 èr wánɡ yì jì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

造 众 恶 。 二 王 议 计 , 广 设 方 便 

yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ fó dào dānɡ dù

。 一 王 发 愿, 早 成 佛 道, 当 度

shì bèi lìnɡ shǐ wú yú 。 yī wánɡ fā yuàn

是 辈, 令 使 无 余 。 一 王 发 愿 ,

ruò bù xiān dù zuì kǔ , lìnɡ shì ān lè , dé

若 不 先 度 罪 苦 , 令 是 安 乐, 得

zhì pú tí , wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ fó 。 fó ɡào

至 菩 提 , 我 终 未 愿 成 佛 。 佛 告 

dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ

定 自 在 王 菩 萨 : 一 王 发 愿 早 成 

fó zhě , jí yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái shì 。

佛 者, 即 一 切 智 成 就 如 来 是 。

yī wánɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , wèi yuàn

一 王 发 愿 永 度 罪 苦 众 生, 未 愿 

chénɡ fó zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。 

成 佛 者, 即 地 藏 菩 萨 是 。 

fù yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié , yǒu fó

复 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛

chū shì , mínɡ qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái qí

出 世, 名 清 净 莲 华 目 如 来 ,其

fó shòu mìnɡ sì shí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu

佛 寿 命 四 十 劫。 像 法 之 中, 有 

yī luó hàn fú dù zhònɡ shēnɡ 。 yīn cì jiào huà

一 罗 汉, 福 度 众 生。 因 次 教 化 

yù yī nǚ rén zì yuē ɡuānɡ mù , shè shí

, 遇 一 女 人, 字 曰 光 目 , 设 食 

ɡònɡ yǎnɡ 。 luó hàn wèn zhī : yù yuàn hé děnɡ ?

供 养。 罗 汉 问 之 : 欲 愿 何 等 ?

ɡuānɡ mù dá yuē : wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì , zī

光 目 答 曰 : 我 以 母 亡 之 日 , 资

fú jiù bá , wèi zhī wǒ mǔ shēnɡ chù hé qù ?

福 救 拔 , 未 知 我 母 生 处 何 趣 ?

luó hàn mǐn zhī , wèi rù dìnɡ ɡuān jiàn ɡuānɡ mù

罗 汉 愍 之, 为 入 定 观, 见 光 目

nǚ mǔ duò zài è qù , shòu jí dà kǔ 。 luó

女 母 堕 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。 罗 

hàn wèn ɡuānɡ mù yán rǔ mǔ zài shēnɡ , zuò hé

汉 问 光 目 言 : 汝 母 在 生, 作 何

xíng yè ? jīn zài è qù , shòu jí dà kǔ 。

行 业 ? 今 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。

ɡuānɡ mù dā yán wǒ mǔ suǒ xí , wéi hào shí

光 目 答 言 : 我 母 所 习 , 唯 好 食 

dàn yú biē zhī shǔ 。 suǒ shí yú biē , duō shí

啖 鱼 鳖 之 属。 所 食 鱼 鳖, 多 食 

qí zǐ , huò chǎo huò zhǔ , zì qínɡ shí dàn

其 子 , 或 炒 或 煮, 恣 情 食 啖,

jì qí mìnɡ shù , qiān wàn fù bèi zūn zhě cí

计 其 命 数, 千 万 复 倍。 尊 者 慈

mǐn rú hé āi jiù ? luó hàn mǐn zhī , wèi

愍 ,如 何 哀 救 ? 罗 汉 愍 之, 为 

zuò fānɡ biàn quàn ɡuānɡ mù yán rǔ kě zhì chénɡ

作 方 便, 劝 光 目 言 : 汝 可 志 诚 

niàn qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái jiān sù huà xínɡ

念 清 净 莲 华 目 如 来, 兼 塑 画 形 

xiànɡ , cún wánɡ huò bào 。 ɡuānɡ mù wén yǐ , jí

像, 存 亡 获 报。 光 目 闻 已 , 即

shě suǒ ài xún huà fó xiànɡ ér ɡònɡ yǎnɡ zhī ,

舍 所 爱 , 寻 画 佛 像 而 供 养 之,

fù ɡōnɡ jìnɡ xīn bēi qì zhān lǐ 。 hū yú yè

复 恭 敬 心, 悲 泣 瞻 礼 。 忽 于 夜

hòu mènɡ jiàn fó shēn jīn sè huǎnɡ yào rú xū

后 ,梦 见 佛 身 金 色 晃 耀, 如 须

mí shān fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ 。 ér ɡào ɡuānɡ mù :

弥 山, 放 大 光 明。 而 告 光 目 :

rǔ mǔ bù jiǔ dānɡ shēnɡ rǔ jiā , cái júe jī hán

汝 母 不 久 当 生 汝 家, 才 觉 饥 寒 

jí dānɡ yán shuō 。 qí hòu jiā nèi bì shēnɡ yī

, 即 当 言 说。 其 后 家 内 婢 生 一

zǐ , wèi mǎn sān rì , ér nǎi yán shuō 。 qǐ

子 , 未 满 三 日 , 而 乃 言 说。 稽

shǒu bēi qì , ɡào yú ɡuānɡ mù : shēnɡ sǐ yè yuán

首 悲 泣 , 告 于 光 目 : 生 死 业 缘 

, ɡuǒ bào zì shòu wú shì rǔ mǔ , jiǔ chù

, 果 报 自 受, 吾 是 汝 母 , 久 处 

àn mínɡ 。 zì bié rǔ lái lèi duò dà dì yù

暗 冥。 自 别 汝 来, 累 堕 大 地 狱

ménɡ rǔ fú lì , fānɡ dé shòu shēnɡ 。 wéi xià

。 蒙 汝 福 力 , 方 得 受 生。 为 下 

jiàn rén yòu fù duǎn mìnɡ 。 shòu nián shí sān

贱 人, 又 复 短 命。 寿 年 十 三,

ɡènɡ luò è dào rǔ yǒu hé jì , lìnɡ wú tuō

更 落 恶 道。 汝 有 何 计 , 令 吾 脱 

miǎn ? ɡuānɡ mù wén shuō , zhī mǔ wú yí , ɡěnɡ

免 ? 光 目 闻 说, 知 母 无 疑 , 哽 

yè bēi tí ér bái bì zǐ : jì shì wǒ mǔ ,

咽 悲 啼 而 白 婢 子 : 既 是 我 母 ,

hé zhī běn zuì , zuò hé xíng yè , duò yú è 

合 知 本 罪, 作 何 行 业 , 堕 于 恶

dào bì zǐ dā yán yǐ shā hài huǐ mà èr

道 。婢 子 答 言 : 以 杀 害 毁 骂 二

yè shòu bào ruò fēi ménɡ fú , jiù bá wú nàn

业 受 报。 若 非 蒙 福 , 救 拔 吾 难 

yǐ shì yè ɡù , wèi hé jiě tuō 。 ɡuānɡ mù

, 以 是 业 故 , 未 合 解 脱。 光 目

wèn yán dì yù zuì bào qí shì yún hé ?

问 言 : 地 狱 罪 报, 其 事 云 何 ?

bì zǐ dā yán zuì kǔ zhī shì , bù rěn chēnɡ

婢 子 答 言 : 罪 苦 之 事, 不 忍 称 

shuō , bǎi qiān suì zhōnɡ , zú bái nán jìnɡ 。 ɡuānɡ

说, 百 千 岁 中, 卒 白 难 竟。 光 

mù wén yǐ , tí lèi háo qì ér bái kōnɡ jiè :

目 闻 已 , 啼 泪 号 泣 而 白 空 界 :

yuàn wǒ zhī mǔ , yǒnɡ tuō dì yù , bì shí sān

愿 我 之 母 , 永 脱 地 狱 , 毕 十 三 

suì , ɡènɡ wú zhònɡ zuì , jí lì è dào shí

岁 ,更 无 重 罪, 及 历 恶 道。 十 

fānɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ , tīnɡ wǒ wèi mǔ suǒ

方 诸 佛 慈 哀 愍 我 , 听 我 为 母 所 

fā ɡuǎnɡ dà shì yuàn ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān

发 广 大 誓 愿。 若 得 我 母 永 离 三 

tú jí sī xià jiàn nǎi zhì nǚ rén zhī shēn yǒnɡ

途 及 斯 下 贱, 乃 至 女 人 之 身 永 

jié bú shòu zhě 。 yuàn wǒ zì jīn rì hòu duì

劫 不 受 者。 愿 我 自 今 日 后, 对 

qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái xiànɡ qián què hòu bǎi

清 净 莲 华 目 如 来 像 前, 却 后 百 

qiān wàn yì jié zhōnɡ , yīnɡ yǒu shì jiè , suǒ yǒu

千 万 亿 劫 中, 应 有 世 界 ,所 有 

dì yù jí sān è dào zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , shì

地 狱 及 三 恶 道 诸 罪 苦 众 生, 誓 

yuàn jiù bá , lìnɡ lí dì yù è qù , chù shenɡ

愿 救 拔 , 令 离 地 狱 恶 趣 , 畜 生 

è ɡuǐ děnɡ , rú shì zuì bào děnɡ rén jìn chénɡ

饿 鬼 等, 如 是 罪 报 等 人, 尽 成 

fó jìnɡ , wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ júe fā shì

佛 竟, 我 然 后 方 成 正 觉。 发 誓 

yuàn yǐ , jù wén qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái ér

愿 已 , 具 闻 清 净 莲 华 目 如 来 而

ɡào zhī yuē : ɡuānɡ mù , rǔ dà cí mǐn shàn

告 之 曰 : 光 目 , 汝 大 慈 愍, 善 

nénɡ wèi mǔ fā rú shì dà yuàn wú ɡuān rǔ mǔ

能 为 母 发 如 是 大 愿。 吾 观 汝 母

shí sān suì bì , shě cǐ bào yǐ , shēnɡ wéi fàn

十 三 岁 毕 , 舍 此 报 已 , 生 为 梵 

zhì , shòu nián bǎi suì 。 ɡuò shì bào hòu dānɡ

志 , 寿 年 百 岁。 过 是 报 后 ,当 

shēnɡ wú yōu ɡuó tǔ , shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

生 无 忧 国 土 , 寿 命 不 可 计 劫 。

hòu chénɡ fó ɡuǒ ,ɡuǎnɡ duó rén tiān shù rú hénɡ hé shā。

后 成 佛 果, 广 度 人 天, 数 如 恒 河 沙 。 

fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ : ěr shí luó hàn fú dù

佛 告 定 自 在 王 : 尔 时 罗 汉 福 度

ɡuānɡ mù zhě , jí wú jìn yì pú sà shì 。 ɡuānɡ

光 目 者, 即 无 尽 意 菩 萨 是。 光 

mù mǔ zhě , jí xiè tuō pú sà shì , ɡuānɡ mù

目 母 者, 即 解 脱 菩 萨 是, 光 目

nǚ zhě jí dì zànɡ pú sà shì 。 ɡuò qù jiǔ yuǎn

女 者 即 地 藏 菩 萨 是。 过 去 久 远 

jié zhōnɡ , rú shì cí mǐn fā hénɡ hé shā yuàn

劫 中, 如 是 慈 愍, 发 恒 河 沙 愿 

, ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。 wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

, 广 度 众 生。 未 来 世 中, 若 有 

nán zǐ nǚ rén bù xínɡ shàn zhě xínɡ è zhě ,

男 子女 人, 不 行 善 者 行 恶 者,

nǎi zhì bú xìn yīn ɡuǒ zhě , xié yín wànɡ yǔ zhě

乃 至 不 信 因 果 者, 邪 淫 妄 语 者 

liǎnɡ shé è kǒu zhě , huǐ bànɡ dà chénɡ zhě ,

, 两 舌 恶 口 者, 毁 谤 大 乘 者,

rú shì zhū yè zhònɡ shēnɡ , bì duò è qù 。 ruò

如 是 诸 业 众 生, 必 堕 恶 趣 。 若 

yù shàn zhī shí , quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān , ɡuī

遇 善 知 识, 劝 令 一 弹 指 间 ,归 

yī dì zànɡ pú sà , shì zhū zhònɡ shēnɡ , jí dé

依 地 藏 菩 萨 , 是 诸 众 生, 即 得

jiě tuō sān è dào bào ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ

解 脱 三 恶 道 报。 若 能 志 心 归 敬 

jí zhān lǐ zàn tàn xiānɡ huā yī fu zhǒnɡ zhǒnɡ

及 瞻 礼 赞 叹, 香 华 衣 服 , 种 种 

zhēn bǎo huò fù yǐn shí , rú shì fènɡ shì zhě

珍 宝, 或 复 饮 食, 如 是 奉 事 者 

wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ , chánɡ zài zhū

。 未 来 百 千 万 亿 劫 中, 常 在 诸 

tiān shòu shènɡ miào lè。 ruò tiān fú jìn xià shēnɡ

天 受 胜 妙 乐。 若 天 福 尽, 下 生 

rén jiān yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ , nénɡ

人 间, 犹 百 千 劫 常 为 帝 王, 能 

yì sù mìnɡ yīn ɡuǒ běn mò 。 

忆 宿 命 因 果 本 末 。 

dìnɡ zì zài wánɡ ! rú shì dì zànɡ pú sà yǒu rú

定 自 在 王 ! 如 是 地 藏 菩 萨 有 如

cǐ bù kě sī yì dà wēi shén lì , ɡuǎnɡ lì zhònɡ

此 不 可 思 议 大 威 神 力 , 广 利 众 

shēnɡ rǔ děnɡ zhū pú sà dānɡ jì shì jīnɡ ɡuǎnɡ xuān liú

生 汝 等 诸 菩 萨 当 记 是 经 广 宣 流 

bù 。 dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán shì zūn

布 。 定 自 在 王 白 佛 言 : 世 尊,

yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ děnɡ qiān wàn yì pú sà mó

愿 不 有 虑 。 我 等 千 万 亿 菩 萨 摩

hē sà , bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ɡuǎnɡ yǎn shì jīnɡ

诃 萨 , 必 能 承 佛 威 神 广 演 是 经 

yú yán fú tí lì yì zhònɡ shēnɡ 。 dìnɡ zì zài

, 于 阎 浮 提 利 益 众 生。 定 自 在 

wánɡ pú sà bái shì zūn yǐ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì。

王 菩 萨 白 世 尊 已 , 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退。

ěr shí sì fānɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ , hé zhǎnɡ

尔 时 四 方 天 王 俱 从 座 起 , 合 掌 

ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán shì zūn dì zànɡ pú sà

恭 敬 白 佛 言 : 世 尊, 地 藏 菩 萨

yú jiǔ yuǎn jié lái fā rú shì dà yuàn yún

于 久 远 劫 来, 发 如 是 大 愿, 云 

hé zhì jīn yóu dù wèi jué , ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì

何 至 今 犹 度 未 绝, 更 发 广 大 誓 

yán wéi yuàn shì zūn wèi wǒ děnɡ shuō 。 

言 。唯 愿 世 尊 为 我 等 说 。 

fó ɡào sì tiān wánɡ : shàn zāi shàn zāi wú jīn

佛 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 ! 吾 今 

wèi rǔ jí wèi lái xiàn zài tiān rén zhònɡ děnɡ , ɡuǎnɡ

为 汝 及 未 来 现 在 天 人 众 等, 广 

lì yì ɡù , shuō dì zànɡ pú sà yú suō pó shì

利 益 故 , 说 地 藏 菩 萨 于 娑 婆 世 

jiè , yán fú tí nèi shēnɡ sǐ dào zhōnɡ , cí āi

界 ,阎 浮 提 内 生 死 道 中, 慈 哀

jiù bá , dù tuō yī qiè zuì kǔ zhònɡ shēnɡ fānɡ biàn

救 拔 , 度 脱 一 切 罪 苦 众 生 方 便 

zhī shì 。sì tiān wánɡ yán wéi rán shì zūn

之 事。 四 天 王 言 : 唯 然 世 尊,

yuàn yào yù wén 。 

愿 乐 欲 闻 。 

fó ɡào sì tiān wánɡ : dì zànɡ pú sà jiǔ yuǎn jié

佛 告 四 天 王 : 地 藏 菩 萨 久 远 劫 

lái qì zhì yú jīn dù tuō zhònɡ shēnɡ , yóu

来 ,迄 至 于 今, 度 脱 众 生, 犹 

wèi bì yuàn cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。

未 毕 愿, 慈 愍 此 世 罪 苦 众 生。

fù ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ , yīn màn bú duàn

复 观 未 来 无 量 劫 中, 因 蔓 不 断 

yǐ shì zhī ɡù , yòu fā zhònɡ yuàn rú shì

, 以 是 之 故 , 又 发 重 愿。 如 是 

pú sà yú suō pó shì jiè , yán fú tí zhōnɡ ,

菩 萨 于 娑 婆 世 界, 阎 浮 提 中 ,

bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn , ér wèi jiào huà 。 sì

百 千 万 亿 方 便, 而 为 教 化。 四

tiān wánɡ , dì zànɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě ,

天 王, 地 藏 菩 萨 若 遇 杀 生 者,

shuō sù yānɡ duǎn mìnɡ bào ruò yù qiè dào zhě ,

说 宿 殃 短 命 报。 若 遇 窃 盗 者,

shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào ruò yù xié yín zhě ,

说 贫 穷 苦 楚 报。 若 遇 邪 淫 者,

shuō què ɡē yuān yānɡ bào ruò yù è kǒu zhě ,

说 雀 鸽 鸳 鸯 报。 若 遇 恶 口 者,

shuō juàn shǔ dòu zhēng bào ruò yù huǐ bànɡ zhě ,

说 眷 属 斗 诤 报。 若 遇 毁 谤 者,

shuō wú shé chuānɡ kǒu bào ruò yù chēn huì zhě ,

说 无 舌 疮 口 报。 若 遇 嗔 恚 者,

shuō chǒu lòu lónɡ cán bào ruò yù qiān lìn zhě ,

说 丑 陋 癃 残 报。 若 遇 悭 吝 者,

shuō suǒ qiú wéi yuàn bào ruò yù yǐn shí wú dù

说 所 求 违 愿 报。 若 遇 饮 食 无 度

zhě , shuō jī kě yān bìnɡ bào ruò yù tián liè

者 ,说 饥 渴 咽 病 报。 若 遇 畋 猎 

zì qínɡ zhě , shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào ruò yù

恣 情 者, 说 惊 狂 丧 命 报。 若 遇

bèi nì fù mǔ zhě , shuō tiān dì zāi shā bào

悖 逆父 母 者, 说 天 地 灾 杀 报 。

ruò yù shāo shān lín mù zhě , shuō kuánɡ mí qǔ sǐ

若 遇 烧 山 林 木 者, 说 狂 迷 取 死

bào ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě , shuō

报 。若 遇 前 后 父 母 恶 毒 者, 说 

fǎn shēnɡ biān tà xiàn shòu bào ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ

返 生 鞭 挞 现 受 报。 若 遇 网 捕 生 

chú zhě , shuō ɡǔ ròu fēn lí bào ruò yù huǐ

雏 者, 说 骨 肉 分 离 报。 若 遇 毁 

bànɡ sān bǎo zhě , shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào ruò

谤 三 宝 者, 说 盲 聋 喑 哑 报。 若 

yù qīnɡ fǎ màn jiāo zhě , shuō yǒnɡ chù è dào bào

遇 轻 法 慢 教 者, 说 永 处 恶 道 报 

ruò yù pò yònɡ chánɡ zhù zhě , shuō yì jié lún

。 若 遇 破 用 常 住 者, 说 亿 劫 轮 

huí dì yù bào ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě ,

回 地 狱 报。 若 遇 污 梵 诬 僧 者,

shuō yǒnɡ zài chù shenɡ bào ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó

说 永 在 畜 生 报。 若 遇 汤 火 斩 斫 

shānɡ shēnɡ zhě , shuō lún huí dì chánɡ bào ruò yù

伤 生 者, 说 轮 回 递 偿 报。 若 遇

pò jiè fàn zhāi zhě , shuō qín shòu jī è bào

破 戒 犯 斋 者, 说 禽 兽 饥 饿 报 。

ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě , shuō suǒ qiú quē jué

若 遇 非 理 毁 用 者, 说 所 求 阙 绝 

bào ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě , shuō bēi shǐ

报 。若 遇 吾 我 贡 高 者, 说 卑 使 

xià jiàn bào ruò yù liǎnɡ shé dǒu luàn zhě , shuō

下 贱 报。 若 遇 两 舌 斗 乱 者 ,说 

wú shé bǎi shé bào ruò yù xié jiàn zhě , shuō

无 舌 百 舌 报。 若 遇 邪 见 者, 说 

biān dì shòu shēnɡ bào rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ

边 地 受 生 报。 如 是 等 阎 浮 提 众 

shēnɡ , shēn kǒu yì yè , è xí jié ɡuǒ , bǎi

生, 身 口 意 业 , 恶 习 结 果, 百 

qiān bào yìnɡ ,jīn cū luè shuō 。 rú shì děnɡ yán

千 报 应, 今 粗 略 说。 如 是 等 阎 

fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié , dì zànɡ pú sà

浮 提 众 生 业 感 差 别, 地 藏 菩 萨

bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ

百 千 方 便 而 教 化 之。 是 诸 众 生 

xiān shòu rú shì děnɡ bào hòu duò dì yù ,

, 先 受 如 是 等 报, 后 堕 地 狱 ,

dònɡ jīnɡ jié shù , wú yǒu chū qī 。 shì ɡù rǔ

动 经 劫 数, 无 有 出 期 。 是 故 汝

děnɡ hù rén hù ɡuó, wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè mí

等 护 人 护 国, 无 令 是 诸 众 业 迷

huò zhònɡ shēnɡ。 

惑 众 生 。 

sì tiān wánɡ wén yǐ , tì lèi bēi tàn hé zhǎnɡ ér tuì。

四 天 王 闻 已 , 涕 泪 悲 叹 合 掌 而 退。

地藏菩萨本愿经卷中 (双击滚屏) 上一页

dì yù mínɡ hào pǐn dì wǔ

地狱名号品第五

 

ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà bái dì zànɡ pú sà

尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 白 地 藏 菩 萨

yán rén zhě, yuàn wèi tiān lónɡ sì zhònɡ, jí wèi

言 : 仁 者, 愿 为 天 龙 四 众, 及 未 

lái xiàn zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, shuō suō pó shì jiè ,

来 现 在 一 切 众 生, 说 娑 婆 世 界,

jí yán fú tí zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, suǒ shòu bào chù ,

及 阎 浮 提 罪 苦 众 生, 所 受 报 处,

dì yù mínɡ hào jí è bào děnɡ shì , shǐ wèi lái

地 狱 名 号, 及 恶 报 等 事, 使 未 来 

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, zhī shì ɡuǒ bào

世 末 法 众 生, 知 是 果 报 。

dì zànɡ dā yán rén zhě, wǒ jīn chénɡ fó wēi shén

地 藏 答 言 : 仁 者, 我 今 承 佛 威 神 

jí dà shì zhī lì, luè shuō dì yù mínɡ hào

, 及 大 士 之 力, 略 说 地 狱 名 号,

jí zuì bào è bào zhī shì 。

及 罪 报 恶 报 之 事 。

rén zhě, yán fú tí dōnɡ fānɡ yǒu shān hào yuē tiě

仁 者, 阎 浮 提 东 方 有 山, 号 曰 铁 

wéi qí shān hēi suì, wú rì yuè ɡuānɡ 。

围, 其 山 黑 邃, 无 日 月 光。

yǒu dà dì yù, hào jí wú jiàn yòu yǒu dì yù

有 大 地 狱, 号 极 无 间, 又 有 地 狱

mínɡ dà ā bí 。 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē sì

, 名 大 阿 鼻 。 复 有 地 狱 ,名 曰 四

jiǎo fù yǒu dì yù, mínɡ yuē fēi dāo fù yǒu

角 ; 复 有 地 狱, 名 曰 飞 刀 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē huǒ jiàn fù yǒu dì yù , mínɡ

地 狱, 名 曰 火 箭 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē jiá shān fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tōnɡ qiānɡ ;

曰 夹 山 ; 复 有 地 狱, 名 曰 通 枪 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě chē ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 铁 车 ; 复 有 地 狱

mínɡ yuē tiě chuánɡ ; fù yǒu dì yù , mínɡ yuē tiě

, 名 曰 铁 床 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 

niú ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě yī ; fù yǒu

牛 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 衣 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē qiān rèn fù yǒu dì yù , mínɡ

地 狱, 名 曰 千 刃 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē tiě lǘ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē yánɡ tónɡ ;

曰 铁 驴 ; 复 有 地 狱, 名 曰 烊 铜 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē bào zhù ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 抱 柱 ; 复 有 地 狱

mínɡ yuē liú huǒ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē ɡēnɡ

, 名 曰 流 火 ; 复 有 地 狱, 名 曰 耕 

shé ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē cuò shǒu fù yǒu

舌 ; 复 有 地 狱, 名 曰 剉 首 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē shāo jiǎo fù yǒu dì yù, mínɡ

地 狱, 名 曰 烧 脚 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē dàn yǎn fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě wán

曰 啖 眼 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 丸 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē zhēnɡ lùn fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 诤 论 ; 复 有 地 狱

mínɡ yuē tiě fū ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē duō chēn

, 名 曰 铁 呋 ; 复 有 地 狱, 名 曰 多 嗔 。

dì zànɡ bái yán rén zhě, tiě wéi zhī nèi yǒu

地 藏 白 言 : 仁 者, 铁 围 之 内, 有 

rú shì děnɡ dì yù, qí shù wú xiàn

如 是 等 地 狱, 其 数 无 限 。

ɡènɡ yǒu jiào huɑn dì yù, bá shé dì yù , fèn niào

更 有 叫 唤 地 狱, 拔 舌 地 狱, 粪 尿 

dì yù, tónɡ suǒ dì yù, huǒ xiànɡ dì yù , huǒ

地 狱, 铜 锁 地 狱, 火 象 地 狱, 火 

ɡǒu dì yù, huǒ mǎ dì yù, huǒ niú dì yù ,

狗 地 狱, 火 马 地 狱, 火 牛 地 狱 ,

huǒ shān dì yù, huǒ shí dì yù, huǒ chuánɡ dì yù ,

火 山 地 狱, 火 石 地 狱, 火 床 地 狱 ,

huǒ liánɡ dì yù, huǒ yīnɡ dì yù, jù yá dì

火 梁 地 狱, 火 鹰 地 狱, 锯 牙 地

yù, bāo pí dì yù, yǐn xǐe dì yù, shāo shǒu

狱, 剥 皮 地 狱, 饮 血 地 狱, 烧 手 

dì yù, shāo jiǎo dì yù, dào cì dì yù , huǒ

地 狱, 烧 脚 地 狱 ,倒 刺 地 狱, 火 

wū dì yù, tiě wū dì yù, huǒ lánɡ dì yù 。

屋 地 狱, 铁 屋 地 狱, 火 狼 地 狱 。

rú shì děnɡ dì yù 。

如 是 等 地 狱 。

qí zhōnɡ ɡè ɡè fù yǒu zhū xiǎo dì yù , huò yī 、

其 中 各 各 复 有 诸 小 地 狱, 或 一 、

huò èr huò sān huò sì 、 nǎi zhì bǎi qiān

或 二 、 或 三 、 或 四、 乃 至 百 千 ,

qí zhōnɡ mínɡ hào, ɡè ɡè bù tónɡ 。

其 中 名 号, 各 各 不 同 。

dì zànɡ pú sà ɡào pǔ xián pú sà yán rén zhě ,

地 藏 菩 萨 告 普 贤 菩 萨 言 : 仁 者,

cǐ zhě jiē shì nán yán fú tí xíng è zhònɡ shēnɡ, yè

此 者 皆 是 南 阎 浮 提 行 恶 众 生, 业

ɡǎn rú shì 。 yè lì shèn dà, nénɡ dí xū mí ,

感 如 是。 业 力 甚 大, 能 敌 须 弥 ,

nénɡ shēn jù hǎi nénɡ zhànɡ shènɡ dào shì ɡù zhònɡ shēnɡ

能 深 巨 海 ,能 障 圣 道。 是 故 众 生 

mò qīnɡ xiǎo è, yǐ wéi wú zuì , sǐ hòu yǒu bào

莫 轻 小 恶, 以 为 无 罪, 死 后 有 报,

xiān háo shòu zhī 。 fù zǐ zhì qīn qí lù ɡè

纤 毫 受 之。 父 子 至 亲, 歧 路 各

bié, zònɡ rán xiānɡ fénɡ, wú kěn dài shòu wǒ jīn

别, 纵 然 相 逢, 无 肯 代 受。 我 今 

chénɡ fó wēi lì, luè shuō dì yù zuì bào zhī shì ,

承 佛 威 力, 略 说 地 狱 罪 报 之 事,

wéi yuàn rén zhě zàn tīnɡ shì yán

唯 愿 仁 者 暂 听 是 言 。

pǔ xián dā yán wú yǐ jiǔ zhī sān è dào bào

普 贤 答 言 : 吾 已 久 知 三 恶 道 报,

wànɡ rén zhě shuō, lìnɡ hòu shì mò fǎ yī qiè è xínɡ

望 仁 者 说, 令 后 世 末 法 一 切 恶 行 

zhònɡ shēnɡ, wén rén zhě shuō, shǐ lìnɡ ɡuī fó 。

众 生, 闻 仁 者 说, 使 令 归 佛 。

dì zànɡ bái yán rén zhě ,dì yù zuì bào qí shì rú shì。

地 藏 白 言 : 仁 者, 地 狱 罪 报, 其 事 如 是。

huò yǒu dì yù, qǔ zuì rén shé, shǐ niú ɡēnɡ zhī 。

或 有 地 狱, 取 罪 人 舌, 使 牛 耕 之 。

huò yǒu dì yù qǔ zuì rén xīn yè chā shí zhī 。

或 有 地 狱 取 罪 人 心, 夜 叉 食 之 。

huò yǒu dì yù, huò tānɡ shènɡ fèi zhǔ zuì rén

或 有 地 狱, 镬 汤 盛 沸, 煮 罪 人 

shēn huò yǒu dì yù, chì shāo tónɡ zhù , shǐ zuì

身。 或 有 地 狱, 赤 烧 铜 柱, 使 罪 

rén bào huò yǒu dì yù, shǐ zhū huǒ shāo chèn

人 抱。 或 有 地 狱 ,使 诸 火 烧, 趁 

jí zuì rén huò yǒu dì yù, yī xiànɡ hán bīnɡ 。

及 罪 人。 或 有 地 狱, 一 向 寒 冰 。

huò yǒu dì yù, wú xiàn fèn niào huò yǒu dì yù ,

或 有 地 狱, 无 限 粪 尿。 或 有 地 狱 ,

chún fēi jí lí 。 huò yǒu dì yù, duō cuán huǒ

纯 飞 钑 鑗 。 或 有 地 狱, 多 攒 火 

qiānɡ 。 huò yǒu dì yù, wéi zhuànɡ xiōnɡ bèi huò yǒu

枪。 或 有 地 狱, 唯 撞 胸 背。 或 有 

dì yù, dàn shāo shǒu zú 。 huò yǒu dì yù , pán

地 狱, 但 烧 手 足 。 或 有 地 狱, 盘 

jiǎo tiě shé 。 huò yǒu dì yù, qū zhú tiě ɡǒu

缴 铁 蛇。 或 有 地 狱, 驱 逐 铁 狗 。

huò yǒu dì yù, jìn jià tiě luó 。

或 有 地 狱, 尽 驾 铁 骡 。

rén zhě, rú shì děnɡ bào, ɡè ɡè yù zhōnɡ , yǒu

仁 者, 如 是 等 报, 各 各 狱 中, 有 

bǎi qiān zhǒnɡ yè dào zhī qì, wú fēi shì tónɡ shì tiě ,

百 千 种 业 道 之 器, 无 非 是 铜 是 铁,

shì shí shì huǒ, cǐ sì zhǒnɡ wù, zhònɡ yè xínɡ

是 石 是 火, 此 四 种 物, 众 业 行 

ɡǎn ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì bào děnɡ shì, yī yī

感。 若 广 说 地 狱 罪 报 等 事, 一 一

yù zhōnɡ, ɡènɡ yǒu bǎi qiān zhǒnɡ kǔ chǔ, hé kuànɡ duō

狱 中, 更 有 百 千 种 苦 楚, 何 况 多 

yù 。 wǒ jīn chénɡ fó wēi shén jí rén zhě wèn luè

狱 。 我 今 承 佛 威 神 及 仁 者 问, 略 

shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ jiě shuō, qiónɡ jié bú jìn

说 如 是。 若 广 解 说, 穷 劫 不 尽 。

 

rú lái zàn tàn pǐn dì liù

如来赞叹品第六

 

ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百 

qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

千 万 亿 恒 河沙 等 诸 佛 世 界。 出 大

yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨

mó hē sà, jí tiān lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén rén

摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、

fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现 

dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护

yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu rǔ děnɡ

一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等 

zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广 

zuò fānɡ biàn wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ

作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生 

zhènɡ niè pán lè 。

证 涅 槃 乐 。

shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名 曰 

pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán jīn jiàn

普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见 

shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可

sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来 

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,

jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。

ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :

dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩

sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。

pǔ ɡuǎnɡ bái yán wéi rán shì zūn yuàn yào yù wén

普 广 白 言 :唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有 

shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén wén shì dì zànɡ pú sà

善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨

mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者 

zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三 

shí jié zuì 。

十 劫 罪 。

pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén huò

普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或 

cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜 

tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是 

rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān yǒnɡ bú duò yú

人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于

è dào jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān

恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,

yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

犹 为 国 王 ,不 失 大 利 。

ruò yǒu nǚ rén yàn nǚ rén shēn jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养 

dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁 

děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香 

yǐn shí 、 yī fu zēnɡ cǎi chuánɡ fān qián

、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱 

bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén jìn cǐ

、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此

yī bào nǚ shēn bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有 

nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu chú fēi cí yuàn

女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿 

lì ɡù, yào shòu nǚ shēn dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承 

sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百 

qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn

千 万 劫 不 受 女 身 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén yàn shì chǒu lòu

复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋 

duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián zhì

, 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志 

xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān shì rén qiān wàn jié

心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫 

zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn xiànɡ mào yuán mǎn shì chǒu

中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑 

lòu nǚ rén rú bú yàn nǚ shēn jí bǎi qiān wàn

陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万 

yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi

亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,

zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生 

zhū xiànɡ yuán mǎn yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

, 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地

zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

藏 菩 萨, 获 福 如 是 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人 

nénɡ duì pú sà xiànɡ qián zuò zhū jì yuè ,jí

, 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及

ɡē yǒnɡ zàn tàn xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于

yī rén duō rén rú shì děnɡ bèixiàn zài shì zhōnɡ

一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中 

jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫 

hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr hé kuànɡ qīn

护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲 

shòu zhū hènɡ 。

受 诸 横 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人 

jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女

rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨

xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及

lì yì shì, huò lù chǐ xiào huò bèi miàn fēi

利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,

huò quàn rén ɡònɡ fēi huò yī rén fēi huò duō rén

或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人 

fēi nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之 

rén xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī , bào

人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,

shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫 

yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受 

chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn zònɡ

畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵 

shòu rén shēn pín qiónɡ xià jiàn zhū ɡēn bú jù ,

受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,

duō bèi è yè lái jié qí xīn bù jiǔ zhī jiān

多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,

fù duò è dào shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人 

ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见 

huǐ miè 。

毁 灭 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女

rén jiǔ chù chuánɡ zhěn qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不

kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn

可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、

huò yóu xiǎn dào huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu

或 游 险 道 、或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。

rì yuè suì shēn zhuǎn fù wānɡ zhài mián zhōnɡ jiào

日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫 

kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论 

duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu huò bú

对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不

dé yù, nán nǚ sú yǎn bú biàn shì shì 。

得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读

cǐ jīnɡ yī biàn huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,

huò yī fu bǎo bèi zhuānɡ yuán shě zhái duì

或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对 

bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物, 或 

ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、或 

zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。

rú shì sān bái bìnɡ rén qiǎn lìnɡ wén zhī 。

如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。

jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至 

yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

yǐ lái dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是 

rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五

wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,

chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自

shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨

xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào

形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,

bì huò dà lì 。

必 获 大 利 。

shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,

nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。

rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn quàn shì děnɡ rén qín xīn

汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心 

mò tuì, nénɡ dé wèi lái xiàn zài qiān wàn yì bú

莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不

kě sī yì ɡōnɡ dé 。

可 思 议 功 德 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,

huò mènɡ huò mèi jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

或 梦 或 寐 ,见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,

huò bēi huò tí 、 huò chóu huò tàn huò kǒnɡ

或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐 

huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千 

shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi fū qī juàn

生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷 

shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处 

xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu

希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,

shǐ zuò fānɡ biàn yuàn lí è dào

使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。

pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令 

duì zhū fó pú sà xiànɡ qián zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经 

huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn

, 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。

rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,

dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不

fù jiàn

复 见 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱 

děnɡ rén huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由 

zhī rén jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志 

xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七

rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn rú

日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如

shì děnɡ rén jìn cǐ bào hòu qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,

chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提

nèi chà lì 、 pó luó mén zhǎnɡ zhě 、 jū shì

内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士 

yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新 

chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早 

yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念 

pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn shì xīn shēnɡ zǐ ,

菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,

huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào biàn dé jiě tuō

或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱 

, ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

, 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承 

fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月 

yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十 

bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是 

zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。

nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn wú bú

南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不

shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qí shā hài

是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害 

qiè dào xié yín wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状 

nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤 

shènɡ xiànɡ qián dú shì jīnɡ yī biàn dōnɡ xī nán běi

圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北 

bǎi yóu xún nèi wú zhū zāi nàn

百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。

dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu xiàn zài wèi lái

当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来 

bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋 

rì měi zhuǎn yī biàn xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸 

hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当 

zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千 

wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

万 亿 大 威 神 力, 利益 之 事 。

yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán

阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。

shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像 

nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

, 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈

yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之 

shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn

世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 ,生 尊 

ɡuì jiā 。

贵 家 。

ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹 

dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言 

shì zūn wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

: 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未 

lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái wéi

来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯 

rán dǐnɡ shòu

然 顶 受 。

shì zūn dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地

zànɡ běn yuàn yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫 

lái fā dà zhònɡ yuàn lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故

rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

汝 等, 依 愿 流 布 。

pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。

 

lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

利益存亡品第七

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 

zūn wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ , jǔ xīn dònɡ niàn

尊, 我 观 是 阎 浮 众 生, 举 心 动 念 

wú fēi shì zuì 。 tuō huò shàn lì, duō tuì chū

, 无 非 是 罪。 脱 获 善 利, 多 退 初 

xīn ruò yù è yuán niàn niàn zēnɡ yì 。 shì děnɡ

心。 若 遇 恶 缘, 念 念 增 益 。 是 等 

bèi rén rú lǚ ní tú, fù yú zhònɡ shí , jiàn

辈 人, 如 履 泥 涂, 负 于 重 石, 渐 

kùn jiàn zhònɡ, zú bù shēn suì 。 ruò dé yù zhī shi

困 渐 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 识 

tì yǔ jiǎn fù, huò quán yǔ fù 。 shì zhī shi

, 替 与 减 负, 或 全 与 负 。 是 知 识 

yǒu dà lì ɡù, fù xiānɡ fú zhù, quàn lìnɡ láo jiǎo

有 大 力 故, 复 相 扶 助, 劝 令 牢 脚 

ruò dá pínɡ dì, xū xǐnɡ è lù, wú zài jīnɡ lì 。

。 若 达 平 地, 须 省 恶 路, 无 再 经 历 。

shì zūn xí è zhònɡ shēnɡ, cónɡ xiān háo jiān biàn

世 尊, 习 恶 众 生, 从 纤 毫 间, 便 

zhì wú liànɡ 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí, lín

至 无 量。 是 诸 众 生 有 如 此 习, 临 

mìnɡ zhōnɡ shí, fù mǔ juàn shǔ, yí wéi shè fú ,

命 终 时, 父 母 眷 属, 宜 为 设 福 ,

yǐ zī qián lù 。 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 。

以 资 前 路 。 或 悬 幡 盖 及 燃 油 灯 。

huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ

或 转 读 尊 经 、 或 供 养 佛 像 及 诸 圣 

xiànɡ, nǎi zhì niàn fó pú sà, jí pì zhī fó mínɡ

像, 乃 至 念 佛 菩 萨, 及 辟 支 佛 名 

zì, yī mínɡ yī hào lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn

字, 一 名 一 号, 历 临 终 人 耳 根,

huò wén zài běn shí 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè

或 闻 在 本 识。 是 诸 众 生 所 造 恶 业

jì qí ɡǎn ɡuǒ, bì duò è qù , yuán shì juàn

, 计 其 感 果, 必 堕 恶 趣 ,缘 是 眷 

shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn rú shì zhònɡ zuì

属 为 临 终 人 修 此 圣 因, 如 是 众 罪 

xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu qī qí rì nèi

若 能 更 为 身 死 之 后, 七 七 日 内,

ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è 

广 造 众 善。 能 使 是 诸 众 生 永 离 恶

qù, dé shēnɡ rén tiān shòu shènɡ miào lè, xiàn zài

趣, 得 生 人 天, 受 胜 妙 乐, 现 在 

juàn shǔ, lì yì wú liànɡ 。

眷 属, 利 益 无 量。

shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn jí tiān lónɡ bá bù

是 故 我 今 对 佛 世 尊, 及 天 龙 八 部

rén fēi rén děnɡ, quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ

人 非 人 等 ,劝 于 阎 浮 提 众 生 临 终 

zhī rì, shèn wù shā hài jí zào è yuán bài

之 日, 慎 勿 杀 害, 及 造 恶 缘, 拜 

jì ɡuǐ shén qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 。

祭 鬼 神, 求 诸 魍 魉。

hé yǐ ɡù ? ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì , wú

何 以 故 ? 尔 所 杀 害 乃 至 拜 祭, 无

xiān háo zhī lì, lì yì wánɡ rén dàn jié zuì yuán

纤 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 结 罪 缘 

zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。 jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ

, 转 增 深 重。 假 使 来 世 或 现 在 生 

dé huò shènɡ fēn shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 yuán shì lín

, 得 获 圣 分, 生 人 天 中。 缘 是 临 

zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn yì lìnɡ shì mìnɡ

终 被 诸 眷 属 造 是 恶 因, 亦 令 是 命 

zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn wǎn shēnɡ shàn chù 。 hé kuànɡ

终 人 殃 累 对 辩, 晚 生 善 处。 何 况 

lín mìnɡ zhōnɡ rén zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn

临 命 终 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,

ɡè jù běn yè, zì shòu è qù, hé rěn juàn shǔ

各 据 本 业, 自 受 恶 趣, 何忍 眷 属 

ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。

更 为 增 业 。

pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái jué liánɡ sān rì ,

譬 如 有 人 从 远 地 来, 绝 粮 三 日 ,

suǒ fù dān wù, qiánɡ ɡuò bǎi jīn hū yù lín rén

所 负 担 物, 强 过 百 斤, 忽 遇 邻 人 

,ɡènɡ fù shǎo wù, yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ。

, 更 附 少 物, 以 是 之 故, 转 复 困 重。

shì zūn wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ , dàn nénɡ yú zhū

世 尊, 我 观 阎 浮 众 生, 但 能 于 诸 

fó jiào zhōnɡ, nǎi zhì shàn shì, yī máo yī dī ,

佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,

yī shā yī chén rú shì lì yì, xī jiē zì dé 。

一 沙 一 尘, 如 是 利益, 悉 皆 自 得 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 长 者, 名 曰 

dà biàn shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ , huà dù sh, í

大 辩, 是 长 者 久 证 无 生, 化 度 十 

fānɡ, xiàn zhǎnɡ zhě shēn hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ, wèn dì

方, 现 长 者 身, 合 掌 恭 敬, 问 地

zànɡ pú sà yán dà shì, shì nán yán fú tí zhònɡ

藏 菩 萨 言 : 大 士 ,是 南 阎 浮 提 众 

shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu xiǎo dà juàn shǔ, wèi xiū

生, 命 终 之 后, 小 大 眷 属, 为 修 

ɡōnɡ dé, nǎi zhì shè zhāi zào zhònɡ shàn yīn shì

功 德, 乃 至 设 斋, 造 众 善 因, 是 

mìnɡ zhōnɡ rén dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu

命 终 人, 得 大 利 益 及 解 脱 不 ?

dì zànɡ dā yán zhǎnɡ zhě, wǒ jīn wèi wèi lái xiàn

地 藏 答 言 : 长 者, 我 今 为 未 来 现 

zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, chénɡ fó wēi lì , luè shuō shì

在 一 切 众 生, 承 佛 威 力, 略 说 是 

shì 。 zhǎnɡ zhě, wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

事。 长 者 ,未 来 现 在 诸 众 生 等 ,

lín mìnɡ zhōnɡ rì, dé wén yī fó mínɡ 、 yī pú sà

临 命 终 日, 得 闻 一 佛 名 、 一 菩 萨

mínɡ 、 yī pì zhī fó mínɡ, bú wèn yǒu zuì wú zuì

名 、 一 辟 支 佛 名, 不 问 有 罪 无 罪 

xī dé jiě tuō 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén zài

, 悉 得 解 脱。 若 有 男 子 女 人, 在 

shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 。 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu

生 不 修 善 因 多 造 众 罪。 命 终 之 后 

juàn shǔ xiǎo dà, wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì

, 眷 属 小 大, 为 造 福 利 一 切 圣 事 

qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī, liù fēn ɡōnɡ dé

, 七 分 之 中 而 乃 获 一, 六 分 功 德

shēnɡ zhě zì lì 。 yǐ shì zhī ɡù, wèi lái xiàn

, 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 来 现 

zài shàn nán nǚ děnɡ, wén jiàn zì xiū , fēn fēn jǐ

在 善 男 女 等, 闻 健 自 修, 分 分 己

huò 。 wú chánɡ dà ɡuǐ, bù qī ér dào mínɡ mínɡ

获。 无 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥 

yóu shén wèi zhī zuì fú 。 qī qí rì nèi rú

游 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 内, 如

chī rú lónɡ, huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ 。 shěn

痴 如 聋, 或 在 诸 司 辩 论 业 果。 审 

dìnɡ zhī hòu jù yè shòu shēnɡ 。 wèi cè zhī jiān

定 之 后, 据 业 受 生。 未 测 之 间 ,

qiān wàn chóu kǔ, hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。

千 万 愁 苦 ,何 况 堕 于 诸 恶 趣 等 。

shì mìnɡ zhōnɡ rén wèi dé shòu shēnɡ , zài qī qí rì

是 命 终 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日

nèi niàn niàn zhī jiān wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,

内, 念 念 之 间, 望 诸 骨 肉 眷 属,

yǔ zào fú lì jiù bá 。 ɡuò shì rì hòu suí yè

与 造 福 力 救 拔 。 过 是 日 后, 随 业

shòu bào ruò shì zuì rén dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ

受 报。 若 是 罪 人, 动 经 千 百 岁 中 

wú jiě tuō rì 。 ruò shì wǔ wú jiàn zuì , duò

, 无 解 脱 日 。 若 是 五 无 间 罪, 堕 

dà dì yù, qiān jié wàn jié, yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。

大 地 狱, 千 劫 万 劫, 永 受 众 苦 。

fù cì zhǎnɡ zhě : rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ

复 次 长 者 : 如 是 罪 业 众 生, 命 终 

zhī hòu juàn shǔ ɡǔ ròu wèi xiū yínɡ zhāi zī

之 后, 眷 属 骨 肉, 为 修 营 斋, 资

zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ, jí yínɡ zhāi zhī cì ,

助 业 道 未 斋 食 竟, 及 营 斋 之 次 ,

mǐ ɡān cài yè, bú qì yú dì, nǎi zhì zhū shí

米 泔 菜 叶, 不 弃 于 地, 乃 至 诸 食 

wèi xiàn fó sēnɡ, wù dé xiān shí 。 rú yǒu wéi shí

未 献 佛 僧 ,勿 得 先 食。 如 有 违 食 

jí bù jīnɡ qín shì mìnɡ zhōnɡ rén liǎo bù dé

, 及 不 精 勤, 是 命 终 人, 了 不 得

lì 。 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ , shì mìnɡ

力 。 如 精 勤 护 净 奉 献 佛 僧, 是 命 

zhōnɡ rén qī fēn huò yī 。 shì ɡù zhǎnɡ zhě, yán

终 人, 七 分 获 一 。 是 故 长 者, 阎 

fú zhònɡ shēnɡ, ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ

浮 众 生, 若 能 为 其 父 母 乃 至 眷 属 

mìnɡ zhōnɡ zhī hòu shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ , zhì xīn qín

, 命 终 之 后, 设 斋 供 养, 志 心 勤 

kěn rú shì zhī rén cún wánɡ huò lì 。

恳。 如 是 之 人, 存 亡 获 利 。

shuō shì yǔ shí, dāo lì tiān ɡōnɡ, yǒu qiān wàn yì

说 是 语 时, 忉 利 天 宫, 有 千 万 亿

nuó yóu tā yán fú ɡuǐ shén xī fā wú liànɡ pú tí

那 由 他 阎 浮 鬼 神 ,悉 发 无 量 菩 提

zhī xīn dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 。

之 心, 大 辩 长 者 作 礼 而 退 。

 

yán luó wánɡ zhònɡ zàn tàn pǐn dì bā

阎罗王众赞叹品第八

 

ěr shí tiě wéi shān nèi yǒu wú liànɡ ɡuǐ wánɡ, yǔ

尔 时 铁 围 山 内, 有 无 量 鬼 王, 与

yán luó tiān zǐ, jù yì dāo lì, lái dào fó suǒ

阎 罗 天 子, 俱 诣 忉 利, 来 到 佛 所 

suǒ wèi : è dú ɡuǐ wánɡ 、 duō è ɡuǐ wánɡ 、

。 所 谓 : 恶 毒 鬼 王 、 多 恶 鬼 王 、

dà zhēnɡ ɡuǐ wánɡ 、 bái hǔ ɡuǐ wánɡ 、 xuè hǔ ɡuǐ wánɡ

大 诤 鬼 王 、 白 虎 鬼 王 、 血 虎 鬼 王 

chì hǔ ɡuǐ wánɡ 、 sàn yānɡ ɡuǐ wánɡ 、 fēi shēn ɡuǐ

、 赤 虎 鬼 王 、 散 殃 鬼 王 、 飞 身 鬼 

wánɡ 、 diàn ɡuānɡ ɡuǐ wánɡ 、 lánɡ yá ɡuǐ wánɡ 、 qiān yǎn

王 、 电 光 鬼 王 、 狼 牙 鬼 王 、 千 眼 

ɡuǐ wánɡ 、 dàn shòu ɡuǐ wánɡ 、 fù shí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ

鬼 王 、 啖 兽 鬼 王 、 负 石 鬼 王 、 主 

hào ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ huò ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ shí ɡuǐ wánɡ 、

耗 鬼 王 、 主 祸 鬼 王 、 主 食 鬼 王 、

zhǔ cái ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chù ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ qín ɡuǐ wánɡ

主 财 鬼 王 、主 畜 鬼 王 、 主 禽 鬼 王 

zhǔ shòu ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ mèi ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chǎn ɡuǐ

、 主 兽 鬼 王 、 主 魅 鬼 王 、 主 产 鬼 

wánɡ 、 zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ jí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ xiǎn

王 、 主 命 鬼 王 、 主 疾 鬼 王 、 主 险 

ɡuǐ wánɡ 、 sān mù ɡuǐ wánɡ 、 sì mù ɡuǐ wánɡ 、 wǔ

鬼 王 、 三 目 鬼 王 、 四 目 鬼 王 、 五

mù ɡuǐ wánɡ 、 qí lì shī wánɡ 、 dà qí lì shī wánɡ

目 鬼 王 、 祁 利 失 王 、 大 祁 利 失 王 

qí lì chā wánɡ 、 dà qí lì chā wánɡ 、 ā nuó

、 祁 利 叉 王 、 大 祁 利 叉 王 、 阿 那

zhā wánɡ 、 dà ā nuó zhā wánɡ 、 rú shì děnɡ dà ɡuǐ

吒 王 、 大 阿 那 吒 王 、 如 是 等 大 鬼 

wánɡ, ɡè ɡè yǔ bǎi qiān zhū xiǎo ɡuǐ wánɡ , jìn jū

王, 各 各 与 百 千 诸 小 鬼 王, 尽 居

yán fú tí, ɡè yǒu suǒ zhí, ɡè yǒu suǒ zhǔ 。

阎 浮 提, 各 有 所 执, 各 有 所 主 。

shì zhū ɡuǐ wánɡ yǔ yán luó tiān zǐ , chénɡ fó wēi shén

是 诸 鬼 王 与阎 罗 天 子, 承 佛 威 神 

jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì, jù yì dāo

, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力, 俱 诣 忉 

lì, zài yī miàn lì 。

利, 在 一 面 立 。

ěr shí yán luó tiān zǐ, hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

尔 时 阎 罗 天 子, 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

shì zūn wǒ děnɡ jīn zhě yǔ zhū ɡuǐ wánɡ, chénɡ

: 世 尊, 我 等 今 者 与 诸 鬼 王, 承 

fó wēi shén jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì ,

佛 威 神, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力 ,

fānɡ dé yì cǐ dāo lì dà huì, yì shì wǒ děnɡ huò

方 得 诣 此 忉 利 大 会, 亦 是 我 等 获 

shàn lì ɡù 。 wǒ jīn yǒu xiǎo yí shì, ɡǎn wèn shì

善 利 故 。 我 今 有 小 疑 事, 敢 问 世 

zūn wéi yuàn shì zūn cí bēi xuān shuō 。

尊。 唯 愿 世 尊 慈 悲 宣 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : zì rǔ suǒ wèn wú wèi rǔ shuō。

佛 告 阎 罗 天 子 : 恣 汝 所 问, 吾 为 汝 说 。

shì shí yán luó tiān zǐ zhān lǐ shì zūn jí huí shì

是 时 阎 罗 天 子 瞻 礼 世 尊, 及 回 视 

dì zànɡ pú sà, ér bái fó yán shì zūn wǒ

地 藏 菩 萨, 而 白 佛 言 : 世 尊, 我

ɡuān dì zànɡ pú sà zài liù dào zhōnɡ, bǎi qiān fānɡ biàn

观 地 藏 菩 萨 在 六 道 中, 百 千 方 便 

ér dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, bù cí pí juàn shì dà

而 度 罪 苦 众 生, 不 辞 疲 倦, 是 大

pú sà yǒu rú shì bù kě sī yì shén tōnɡ zhī shì 。

菩 萨 有 如 是 不 可 思 议 神 通 之 事 。

rán zhū zhònɡ shēnɡ huò tuō zuì bào wèi jiǔ zhī jiān

然 诸 众 生 获 脱 罪 报, 未 久 之 间 ,

yòu duò è dào shì zūn shì dì zànɡ pú sà jì

又 堕 恶 道。 世 尊, 是 地 藏 菩 萨 既

yǒu rú shì bù kě sī yì shén lì, yún hé zhònɡ shēnɡ

有 如 是 不 可 思 议 神 力, 云 何 众 生 

ér bù yī zhǐ shàn dào yǒnɡ qǔ jiě tuō ? wéi yuàn

而 不 依 止 善 道, 永 取 解 脱 ? 唯 愿 

shì zūn wèi wǒ jiě shuō 。

世 尊 为 我 解 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,

佛 告 阎 罗 天 子 : 南 阎 浮 提 众 生 ,

qí xìnɡ ɡānɡ qiánɡ, nán tiáo nán fú 。 shì dà pú sà

其 性 刚 强, 难 调 难 伏 。 是 大 菩 萨

yú bǎi qiān jié, tóu tóu jiù bá rú shì zhònɡ shēnɡ

, 于 百 千 劫, 头 头 救 拔 如 是 众 生 

zǎo lìnɡ jiě tuō 。 shì zuì bào rén nǎi zhì duò dà

, 早 令 解 脱。 是 罪 报 人 乃 至 堕 大

è qù, pú sà yǐ fānɡ biàn lì, bá chū ɡēn běn

恶 趣, 菩 萨 以 方 便 力, 拔 出 根 本 

yè yuán, ér qiǎn wù sù shì zhī shì 。 zì shì yán

业 缘, 而 遣 悟 宿 世 之 事。 自 是 阎 

fú tí zhònɡ shēnɡ jié è xí zhònɡ , xuán chū xuán rù ,

浮 提 众 生 结 恶 习 重, 旋 出 旋 入 ,

láo sī pú sà jiǔ jīnɡ jié shù ér zuò dù tuō 。

劳 斯 菩 萨 久 经 劫 数 而 作 度 脱 。

pì rú yǒu rén mí shī běn jiā, wù rù xiǎn dào

譬 如 有 人 迷 失 本 家, 误 入 险 道,

qí xiǎn dào zhōnɡ, duō zhū yè chā 、 jí hǔ lánɡ shī

其 险 道 中, 多 诸 夜 叉 、 及 虎 狼 狮 

zǐ 、 yuán shé fù xiē 。 rú shì mí rén zài xiǎn

子 、 蚖 蛇 蝮 蝎。 如是 迷 人, 在 险

dào zhōnɡ, xū yú zhī jiān jí zāo zhū dú 。 yǒu

道 中, 须 臾 之 间, 即 遭 诸 毒 。 有 

yī zhī shí, duō jiě dà shù, shàn jìn shì dú ,

一 知 识, 多 解 大 术, 善 禁 是 毒 ,

nǎi jí yè chā zhū è dú děnɡ 。 hū fénɡ mí rén yù

乃 及 夜 叉 诸 恶 毒 等。 忽 逢 迷 人 欲

jìn xiǎn dào, ér yǔ zhī yán duō zāi nán zǐ ,

进 险 道, 而 语 之 言 : 咄 哉 男 子 ,

wèi hé shì ɡù ér rù cǐ lù, yǒu hé yì shù ,

为 何 事 故 而 入 此 路, 有 何 异 术,

nénɡ zhì zhū dú 。 shì mí lù rén hū wén shì yǔ ,

能 制 诸 毒 。 是 迷 路 人 忽 闻 是 语 ,

fānɡ zhī xiǎn dào jí biàn tuì bù, qiú chū cǐ lù

方 知 险 道, 即 便 退 步, 求 出 此 路

shì shàn zhī shí, tí xié jiē shǒu yǐn chū xiǎn

。 是 善 知 识, 提 携 接 手, 引 出 险 

dào miǎn zhū è dú 。

道, 免 诸 恶 毒 。

zhì yú hǎo dào lìnɡ dé ān lè 。 ér yǔ zhī yán

至 于 好 道, 令 得 安 乐 。 而 语 之 言 

duō zāi mí rén zì jīn yǐ hòu wù lǚ shì

: 咄 哉 迷 人, 自 今 已 后, 勿 履 是 

dào cǐ lù rù zhě, zú nán dé chū, fù sǔn

道。 此 路 入 者, 卒 难 得 出, 复 损 

xìnɡ mìnɡ 。 shì mí lù rén yì shēnɡ ɡǎn zhònɡ 。 lín bié

性 命。 是 迷 路 人 亦 生 感 重。 临 别 

zhī shí, zhī shí yòu yán ruò jiàn qīn zhī jí zhū

之 时, 知 识 又 言 : 若 见 亲 知 及 诸 

lù rén ruò nán ruò nǚ, yán yú cǐ lù duō zhū

路 人, 若 男 若 女 ,言 于 此 路 多 诸 

dú è,sànɡ shī xìnɡ mìnɡ 。wú lìnɡ shì zhònɡ zì qǔ qí sǐ。

毒 恶, 丧 失 性 命。 无 令 是 众 自 取 其 死 。

shì ɡù dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi jiù bá zuì

是 故 地 藏 菩 萨 俱 大 慈 悲, 救 拔 罪 

kǔ zhònɡ shēnɡ, shēnɡ rén tiān zhōnɡ , lìnɡ shòu miào lè 。

苦 众 生 , 生 人 天 中, 令 受 妙 乐 。

shì zhū zuì zhònɡ, zhī yè dào kǔ, tuō dé chū lí

是 诸 罪 众, 知 业 道 苦, 脱 得 出 离

yǒnɡ bú zài lì 。 rú mí lù rén wù rù xiǎn

, 永 不 再 历 。 如 迷 路 人, 误 入 险 

dào yù shàn zhī shí yǐn jiē lìnɡ chū , yǒnɡ bú fù

道, 遇 善 知 识 引 接 令 出, 永 不 复

rù 。 fénɡ jiàn tā rén fù quàn mò rù 。 zì yán

入 。 逢 见 他 人, 复 劝 莫 入 。 自 言 

yīn shì mí ɡù, dé jiě tuō jìnɡ, ɡènɡ bú fù rù

因 是 迷 故, 得 解 脱 竟, 更 不 复 入

ruò zài lǚ jiàn yóu shànɡ mí wù, bú jué jiù

。 若 再 履 践, 犹 尚 迷 误, 不 觉 旧 

cénɡ suǒ luò xiǎn dào huò zhì shī mìnɡ 。 rú duò è 

曾 所 落 险 道, 或 致 失 命。 如 堕 恶

qù, dì zànɡ pú sà fānɡ biàn lì ɡù, shǐ lìnɡ jiě

趣, 地 藏 菩 萨 方 便 力 故, 使 令 解 

tuō, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 xuán yòu zài rù, ruò yè

脱, 生 人 天 中。 旋 又 再 入, 若 业

jié zhònɡ, yǒnɡ chù dì yù, wú jiě tuō shí 。

结 重, 永 处 地 狱, 无 解 脱 时 。

ěr shí è dú ɡuǐ wánɡ hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán

尔 时 恶 毒 鬼 王 合 掌 恭 敬 白 佛 言 :

shì zūn wǒ děnɡ zhū ɡuǐ wánɡ, qí shù wú liànɡ ,

世 尊, 我 等 诸 鬼 王, 其 数 无 量 ,

zài yán fú tí, huò lì yì rén huò sǔn hài rén

在 阎 浮 提, 或 利 益 人, 或 损 害 人 

, ɡè ɡè bù tónɡ 。 rán shì yè bào shǐ wǒ juàn

, 各 各 不 同。 然 是 业 报, 使 我 眷 

shǔ yóu xínɡ shì jiè, duō è shǎo shàn 。 ɡuò rén jiɑ

属 游 行 世 界, 多 恶 少 善。 过 人 家 

tínɡ, huò chénɡ yì jù luò, zhuānɡ yuán fánɡ shě 。 huò

庭, 或 城 邑 聚 落, 庄 园 房 舍。 或 

yǒu nán zǐ nǚ rén xiū máo fā shàn shì , nǎi zhì

有 男 子 女 人, 修 毛 发 善 事, 乃 至 

xuán yī fān yī ɡài shǎo xiānɡ shǎo huā , ɡònɡ yǎnɡ fó

悬 一 幡 一 盖, 少 香 少 华, 供 养 佛

xiànɡ jí pú sà xiànɡ 。 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ, shāo xiānɡ

像 及 菩 萨 像。 或 转 读 尊 经, 烧 香 

ɡònɡ yǎnɡ yī jù yī jì 。 wǒ děnɡ ɡuǐ wánɡ jìnɡ lǐ shì

供 养 一 句 一 偈 。 我 等 鬼 王 敬 礼 是 

rén rú ɡuò qù xiàn zài wèi lái zhū fó 。 chì zhū

人, 如 过 去 现 在 未 来 诸 佛 。 敕 诸 

xiǎo ɡuǐ, ɡè yǒu dà lì, jí shànɡ dì fēn biàn

小 鬼, 各 有 大 力 ,及 土 地 分, 便 

lìnɡ wèi hù, bú lìnɡ è shì hènɡ shì 、 è bìnɡ hènɡ

令 卫 护, 不 令 恶 事 横 事 、 恶 病 横 

bìnɡ, nǎi zhì bù rú yì shì, jìn yú cǐ shě děnɡ

病, 乃 至 不 如 意 事, 近 于 此 舍 等 

chù, hé kuànɡ rù mén

处, 何 况 入 门 。

fó zàn ɡuǐ wánɡ : shàn zāi shàn zāi rǔ děnɡ jí

佛 赞 鬼 王 : 善 哉, 善 哉 ! 汝 等 及

yǔ yán luó, nénɡ rú shì yōnɡ hù shàn nán nǚ děnɡ ,

与 阎 罗, 能 如 是 拥 护 善 男 女 等 ,

wú yì ɡào fàn wánɡ dì shì, lìnɡ wèi hù rǔ 。

吾 亦 告 梵 王 帝 释, 令 卫 护 汝 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī ɡuǐ wánɡ, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 鬼 王, 名 曰 

zhǔ mìnɡ 。 bái fó yán shì zūn wǒ běn yè yuán

主 命。 白 佛 言 : 世 尊, 我 本 业 缘 

zhǔ yán fú rén mìnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , wǒ jiē

, 主 阎 浮 人 命, 生 时 死 时, 我 皆 

zhǔ zhī 。 zài wǒ běn yuàn shèn yù lì yì 。 zì

主 之。 在 我 本 愿, 甚 欲 利 益 。 自

shì zhònɡ shēnɡ bú huì wǒ yì, zhì lìnɡ shēnɡ sǐ jù bú

是 众 生 不 会 我 意, 致 令 生 死 俱 不

dé ān hé yǐ ɡù 。 shì yán fú tí rén chū shēnɡ

得 安 。 何 以 故 。 是 阎 浮 提 人 初 生 

zhī shí, bú wèn nán nǚ, huò yù shēnɡ shí, dàn

之 时, 不 问 男 女 ,或 欲 生 时, 但 

zuò shàn shì, zēnɡ yì zhái shě, zì lìnɡ tǔ dì wú

作 善 事, 增 益 宅 舍, 自 令 土 地 无

liànɡ huān xǐ, yōnɡ hù zǐ mǔ, dé dà ān lè ,

量 欢 喜, 拥 护 子 母, 得 大 安 乐 ,

lì yì juàn shǔ 。 huò yǐ shēnɡ xià, shèn wù shā hài

利 益 眷 属。 或 已 生 下, 慎 勿 杀 害 

qǔ zhū xiān wèi ɡònɡ jǐ chǎn mǔ, jí ɡuǎnɡ jù juàn

, 取 诸 鲜 味 供 给 产 母, 及 广 聚 眷 

shǔ, yǐn jiǔ shí ròu, ɡē yuè xián ɡuǎn nénɡ lìnɡ

属, 饮 酒 食 肉, 歌 乐 弦 管, 能 令 

zǐ mǔ bù dé ān lè 。

子 母 不 得 安 乐 。

hé yǐ ɡù 。 shì chǎn nàn shí, yǒu wú shù è ɡuǐ

何 以 故 。 是 产 难 时, 有 无 数 恶 鬼 

jí wǎnɡ liǎnɡ jīnɡ mèi yù shí xīnɡ xuè 。 shì wǒ zǎo

及 魍 魉 精 魅, 欲 食 腥 血。 是 我 早 

lìnɡ shě zhái tǔ dì línɡ qí 。 hé hù zǐ mǔ, shǐ

令 舍 宅 土 地 灵 祇。 荷 护 子 母, 使 

lìnɡ ān lè, ér dé lì yì 。 rú shì zhī rén

令 安 乐, 而 得 利 益 。 如 是 之 人,

jiàn ān lè ɡù, biàn hé shè fú, dá zhū tǔ dì

见 安 乐 故, 便 合 设 福, 答 诸 土 地

fān wéi shā hài jù jí juàn shǔ 。 yǐ shì zhī

。 翻 为 杀 害, 聚 集眷 属。 以 是 之 

ɡù, fàn yānɡ zì shòu zǐ mǔ jù sǔn

故, 犯 殃 自 受, 子 母 俱 损 。

yòu yán fú tí lín mìnɡ zhōnɡ rén bú wèn shàn è,

又 阎 浮 提 临 命 终 人, 不 问 善 恶 ,

wǒ yù lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ zhī rén bú luò è dào

我 欲 令 是 命 终 之 人, 不 落 恶 道 。

hé kuànɡ zì xiū shàn ɡēn zēnɡ wǒ lì ɡù 。 shì yán fú

何 况 自 修 善 根 增 我 力 故 。 是 阎 浮

tí hánɡ shàn zhī rén lín mìnɡ zhōnɡ shí, yì yǒu bǎi

提 行 善 之 人, 临 命 终 时, 亦 有 百 

qiān è dào ɡuǐ shén huò biàn zuò fù mǔ, nǎi zhì

千 恶 道 鬼 神, 或 变 作 父 母, 乃 至 

zhū juàn shǔ, yǐn jiē wánɡ rén lìnɡ luò è dào

诸 眷 属, 引 接 亡 人, 令 落 恶 道 。

hé kuànɡ běn zào è zhě 。

何 况 本 造 恶 者 。

shì zūn rú shì yán fú tí nán zǐ nǚ rén lín mìnɡ

世 尊, 如 是 阎 浮 提 男 子 女 人 临 命 

zhōnɡ shí, shén shí hūn mèi bú biàn shàn è, nǎi

终 时, 神 识 昏 昧, 不 辨 善 恶, 乃 

zhì yǎn ěr ɡènɡ wú jiàn wén shì zhū juàn shǔ, dānɡ

至 眼 耳 更 无 见 闻。 是 诸 眷 属, 当 

xū shè dà ɡònɡ yǎnɡ, zhuǎn dú zūn jīnɡ , niàn fó pú

须 设 大 供 养, 转 读 尊 经, 念 佛 菩

sà mínɡ hào rú shì shàn yuán nénɡ lìnɡ wánɡ zhě lí

萨 名 号。 如 是 善 缘, 能 令 亡 者 离

zhū è dào zhū mó ɡuǐ shén xī jiē tuì sàn

诸 恶 道, 诸 魔 鬼 神 悉 皆 退 散 。

shì zūn yī qiè zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí, ruò dé

世 尊, 一 切 众 生 临 命 终 时, 若 得

wén yī fó mínɡ, yī pú sà mínɡ, huò dà chénɡ jīnɡ

闻 一 佛 名, 一 菩 萨 名, 或 大 乘 经 

diǎn yī jù yī jì 。 wǒ ɡuān rú shì bèi rén

典, 一 句 一 偈 。 我 观 如 是 辈 人,

chú wǔ wú jiàn shā hài zhī zuì, xiǎo xiǎo è yè ,

除 五 无 间 杀 害 之 罪, 小 小 恶 业 ,

hé duò è qù zhě, xún jí jiě tuō 。

合 堕 恶 趣 者, 寻 即 解 脱 。

fó ɡào zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ : rǔ dà cí ɡù , nénɡ fā

佛 告 主 命 鬼 王 : 汝 大 慈 故, 能 发

rú shì dà yuàn yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, hù zhū zhònɡ shēnɡ

如 是 大 愿, 于 生 死 中, 护 诸 众 生 

ruò wèi lái shì zhōnɡ, yǒu nán zǐ nǚ rén zhì shēnɡ

。 若 未 来 世 中, 有 男 子 女 人 至 生 

sǐ shí, rǔ mò tuì shì yuàn zǒnɡ lìnɡ jiě tuō ,

死 时, 汝 莫 退 是 愿, 总 令 解 脱,

yǒnɡ dé ān lè 。

永 得 安 乐 。

ɡuǐ wánɡ bái fó yán yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ bì shì

鬼 王 白 佛 言 : 愿 不 有 虑 。 我 毕 是 

xínɡ, niàn niàn yōnɡ hù yán fú zhònɡ shēnɡ, shēnɡ shí sǐ

形, 念 念 拥 护 阎 浮 众 生, 生 时 死

shí, jù dé ān lè 。 dàn yuàn zhū zhònɡ shēnɡ yú shēnɡ

时, 俱 得 安 乐 。 但 愿 诸 众 生 于 生 

sǐ shí ,xìn shòu wǒ yǔ ,wú bù jiě tuō ,huò dà lì yì。

死 时, 信 受 我 语 ,无 不 解 脱, 获 大 利 益 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : shì dà ɡuǐ wánɡ zhǔ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨: 是 大 鬼 王 主 

mìnɡ zhě, yǐ cénɡ jīnɡ bǎi qiān shēnɡ , zuò dà ɡuǐ wánɡ

命 者, 已 曾 经 百 千 生, 作 大 鬼 王 

yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, yōnɡ hù zhònɡ shēnɡ 。 shì dà shì

, 于 生 死 中, 拥 护 众 生。 是 大 士 

cí bēi yuàn ɡù, xiàn dà ɡuǐ shēn shí fēi ɡuǐ yě

慈 悲 愿 故, 现 大 鬼 身, 实 非 鬼 也

què hòu ɡuò yī bǎi qī shí jié, dānɡ dé chénɡ fó

。 却 后 过 一 百 七 十 劫, 当 得 成 佛

hào yuē wú xiànɡ rú lái jié mínɡ ān lè, shì

, 号 曰 无 相 如 来, 劫 名 安 乐, 世 

jiè mínɡ jìnɡ zhù, qí fó shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

界 名 净 住, 其 佛 寿 命 不 可 计 劫 。

dì zànɡ, shì dà ɡuǐ wánɡ, qí shì rú shì bù kě

地 藏, 是 大 鬼 王, 其 事 如 是 不 可

sī yì, suǒ duó rén tiān yì bù kě xiàn liànɡ 。

思 议, 所 度 人 天 亦 不 可 限 量。

 

chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

称佛名号品第九

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 

zūn wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,

尊, 我 今 为 未 来 众 生 演 利 益 事,

yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, dé dà lì yì, wéi yuàn shì zūn

于 生 死 中, 得 大 利 益, 唯 愿 世 尊 

tīnɡ wǒ shuō zhī 。

听 我 说 之 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi

佛 告 地 藏 菩 萨 : 汝 今 欲 兴 慈 悲,

jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , yǎn bù sī

救 拔 一 切 罪 苦 六 道 众 生, 演 不 思

yì shì, jīn zhènɡ shì shí, wéi dānɡ sù shuō 。 wú

议 事, 今 正 是 时, 唯 当 速 说。 吾

jí niè pán shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn wú yì wú

即 涅 槃, 使 汝 早 毕 是 愿, 吾 亦 无

yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ 。

忧 现 在 未 来 一 切 众 生。

dì zànɡ pú sà bái fó yán shì zūn, ɡuò qù wú

地 藏 菩 萨 白 佛 言 :世 尊, 过 去 无

liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū shì, hào wú biān

量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 世, 号 无 边 

shēn rú lái ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ

身 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 

zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ, jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ

, 暂 生 恭 敬, 即 得 超 越 四 十 劫 生 

sǐ zhònɡ zuì 。 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ , ɡònɡ yǎnɡ zàn

死 重 罪。 何 况 塑 画 形 像, 供 养 赞 

tàn qí rén huò fú wú liànɡ wú biān

叹, 其 人 获 福 无 量 无 边 。

yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié, yǒu fó chū shì ,

又 于 过 去 恒 河 沙 劫, 有 佛 出 世,

hào bǎo xìnɡ rú lái ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì

号 宝 性 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 

fó mínɡ, yī tán zhǐ qǐnɡ, fā xīn ɡuī yī, shì

佛 名, 一 弹 指 顷, 发 心 归 依, 是 

rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn

人 于 无 上 道 永 不 退 转。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bō tóu mó shènɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 波 头 摩 胜 

rú lái ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén wén shì fó

如 来。 若 有 男 子 、女 人, 闻 是 佛

mínɡ, lì yú ěr ɡēn shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ

名, 历 于 耳 根, 是 人 当 得 千 返 生 

yú liù yù tiān zhōnɡ, hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn

于 六 欲 天 中, 何 况 志 心 称 念 。

yòu yú ɡuò qù, bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí

又 于 过 去, 不 可 说 不 可 说 阿 僧 祗 

jié, yǒu fó chū shì, hào shī zǐ hǒu rú lái

劫, 有 佛 出 世, 号 师 子 吼 如 来 。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yī niàn ɡuī

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 一 念 归 

yī, shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì 。

依, 是 人 得 遇 无 量 诸 佛 摩 顶 授 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào jū liú sūn fó

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 拘 留 孙 佛

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , zhì

。 若 有 男 子 女 人 ,闻 是 佛 名, 志 

xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn shì rén yú xián jié qiān

心 瞻 礼 或 复 赞 叹, 是 人 于 贤 劫 千

fó huì zhōnɡ, wéi dà fàn wánɡ, dé shòu shànɡ jì 。

佛 会 中, 为 大 梵 王, 得 授 上 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào pí pó shī fó。

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 毗 婆 尸 佛。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yǒnɡ bú duò

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 永 不 堕 

è dào chánɡ shēnɡ rén tiān shòu shènɡ miào lè 。

恶 道, 常 生 人 天, 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié, yǒu

又 于 过 去 无 量 无 数 恒 河 沙 劫, 有 

fó chū shì, hào bǎo shènɡ rú lái ruò yǒu nán zǐ

佛 出 世, 号 宝 胜 如 来。 若 有 男 子

nǚ rén wén shì fó mínɡ, bì jìnɡ bú duò è dào

女 人 闻 是 佛 名, 毕 竟 不 堕 恶 道,

chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè 。

常 在 天 上 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bǎo xiànɡ rú lái

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 宝 相 如 来 

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , shēnɡ ɡōnɡ

。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 生 恭 

jìnɡ xīn shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。

敬 心, 是 人 不 久 得 阿 罗 汉 果 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū

又 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 

shì, hào jiā shā chuánɡ rú lái ruò yǒu nán zǐ nǚ

世, 号 袈 裟 幢 如 来。 若 有 男 子 女

rén wén shì fó mínɡ zhě, chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ

人 闻 是 佛 名 者, 超 一 百 大 劫 生 死

zhī zuì 。

之 罪 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào dà tōnɡ shān wánɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 大 通 山 王 

rú lái ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě

如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 者 

shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ ,

, 是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 广 为 说 法 ,

bì chénɡ pú tí 。

必 成 菩 提 。

yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó 、 shān wánɡ fó 、 zhì

又 于 过 去 有 净 月 佛 、 山 王 佛 、 智 

shènɡ fó 、 jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、 zhì chénɡ jiù fó 、 wú

胜 佛 、 净 名 王 佛 、 智 成 就 佛 、 无

shànɡ fó 、 miào shēnɡ fó 、 mǎn yuè fó 、 yuè miàn fó

上 佛 、 妙 声 佛 、 满 月 佛 、 月 面 佛

yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó 。 shì zūn xiàn zài

有 如 是 等 不 可 说 佛 。 世 尊, 现 在 

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ, ruò tiān ruò rén ruò nán

未 来 一 切 众 生, 若 天 若 人, 若 男 

ruò nǚ, dàn niàn dé yī fó mínɡ hào, ɡōnɡ dé wú

若 女, 但 念 得 一 佛 名 号, 功 德 无

liànɡ, hé kuànɡ duō mínɡ 。

量, 何 况 多 名 。

shì zhònɡ shēnɡ děnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , zì dé dà lì

是 众 生 等, 生 时 死 时, 自 得 大 利

zhōnɡ bú duò è dào ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén

, 终 不 堕 恶 道。 若 有 临 命 终 人,

jiā zhōnɡ juàn shǔ, nǎi zhì yī rén wèi shì bìnɡ rén

家 中 眷 属, 乃 至 一 人, 为 是 病 人 

ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ, shì mìnɡ zhōnɡ rén chú wǔ

高 声 念 一 佛 名, 是 命 终 人, 除 五

wú jiàn zuì, yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè 。 shì

无 间 罪, 余 业 报 等 悉 得 消 灭。 是 

wǔ wú jiàn zuì, suī zhì jí zhònɡ, dònɡ jīnɡ yì jié

五 无 间 罪, 虽 至 极 重, 动 经 亿 劫 

liǎo bù dé chū, chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí, tā

, 了 不 得 出, 承 斯 临 命 终 时, 他

rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ, yú shì zuì zhōnɡ, yì

人 为 其 称 念 佛 名, 于 是 罪 中, 亦

jiàn xiāo miè 。 hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn huò

渐 消 灭。 何 况 众 生 自 称 自 念, 获 

fú wú liànɡ, miè wú liànɡ zuì 。 

福 无 量, 灭 无 量 罪 。

注音版地藏经卷下 (双击滚屏) 上一页

 

jiào liànɡ bù shī ɡōnɡ dé yuán pǐn dì shí

校量布施功德缘品第十 

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , chénɡ fó wēi shén cónɡ

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 承 佛 威 神 , 从 

zuò ér qǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán shì zūn wǒ

座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 : 世 尊 , 我

ɡuān yè dào zhònɡ shēnɡ ,jiào liànɡ bù shī ,yǒu qīnɡ yǒu zhònɡ ,

观 业 道 众 生 ,校 量 布 施 ,有 轻 有 重,

yǒu yī shēnɡ shòu fú,yǒu shí shēnɡ shòu fú,yǒu bǎi shēnɡ

有 一 生 受 福 , 有 十 生 受 福 , 有 百 生 

qiān shēnɡ shòu dà fú lì zhě 。 shì shì yún hé ,wéi yuàn

千 生 受 大 福 利 者。 是 事 云 何 , 唯 愿 

shì zūn wèi wǒ shuō zhī 。

世 尊 为 我 说 之 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : wú jīn yú dāo lì tiān ɡōnɡ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨: 吾 今 于 忉 利 天 宫 

yī qiè zhònɡ huì , shuō yán fú tí bù shī jiào liànɡ ɡōnɡ

一 切 众 会 ,说 阎 浮 提 布 施 较 量 功 

dé qīnɡ zhònɡ , rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú wèi rǔ shuō 。

德 轻 重 , 汝 当 谛 听 , 吾 为 汝 说 。

dì zànɡ bái fó yán wǒ yí shì shì , yuàn yào yù wén

地 藏 白 佛 言 : 我 疑 是 事 , 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : nán yán fú tí , yǒu zhū ɡuó wánɡ

佛 告 地 藏 菩 萨 : 南 阎 浮 提 , 有 诸 国 王 

zǎi fǔ dà chén dà zhǎnɡ zhě 、 dà chà lì 、 dà pó

、 宰 辅 大 臣 、 大 长 者 、 大 刹 利 、 大 婆

luó mén děnɡ,ruò yù zuì xià pín qiónɡ,nǎi zhì lónɡ cán yīn

罗 门 等 , 若 遇 最 下 贫 穷 , 乃 至 癃 残 喑 

yǎ , lónɡ chī wú mù , rú shì zhǒnɡ zhǒnɡ bù wán jù zhě 。

哑 , 聋 痴 无 目 , 如 是 种 种 不 完 具 者 。

shì dà ɡuó wánɡ děnɡ yù bù shī shí , ruò nénɡ jù dà cí bēi

是 大 国 王 等 欲 布 施 时 , 若 能 具 大 慈 悲 

xià xīn hán xiào qīn shǒu biàn bù shī , huò shǐ rén shī ,

下 心 含 笑 ,亲 手 遍 布 施 , 或 使 人 施,

ruǎn yán wèi yù , shì ɡuó wánɡ děnɡ suǒ huò fú lì , rú bù

软 言 慰 喻 , 是 国 王 等 所 获 福 利 , 如 布

shī bǎi hénɡ hé shā fó ɡōnɡ dé zhī lì 。 hé yǐ ɡù 。 yuán

施 百 恒 河 沙 佛 功 德 之 利 。 何 以 故 。 缘 

shì ɡuó wánɡ děnɡ ,yú shì zuì pín jiàn bèi jí bù wán jù zhě

是 国 王 等 , 于 是 最 贫 贱 辈 及 不 完 具 者 

fā dà cí xīn shì ɡù fú lì yǒu rú cǐ bào bǎi qiān shēnɡ

, 发 大 慈 心 , 是 故 福 利 有 如 此 报。 百 千 生

zhōnɡ , chánɡ dé qī bǎo jù zú , hé kuànɡ yī shí shòu yònɡ。

 中 , 常 得 七 宝 具 足 , 何 况 衣 食 受 用 。

fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至 

pó luó mén děnɡ ,yù fó tǎ sì ,huò fó xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì

婆 罗 门 等 , 遇 佛 塔 寺 , 或 佛 形 像 , 乃 至

pú sà shēnɡ wén pì zhī fó xiànɡ , ɡōnɡ zì yínɡ bàn ɡònɡ yǎnɡ

菩 萨 声 闻 辟 支 佛 像 , 躬 自 营 办 供 养 

bù shī 。 shì ɡuó wánɡ děnɡ , dānɡ dé sān jié wéi dì shì shēn

布 施。 是 国 王 等 , 当 得 三 劫 为 帝 释 身 

shòu shènɡ miào lè 。 ruò nénɡ yǐ cǐ bù shī fú lì , huí

, 受 胜 妙 乐 。 若 能 以 此 布 施 福 利 , 回 

xiànɡ fǎ jiè , shì dà ɡuó wánɡ děnɡ , yú shí jié zhōnɡ ,

向 法 界 , 是 大 国 王 等 , 于 十 劫 中 , 

chánɡ wéi dà fàn tiān wánɡ 。

常 为 大 梵 天 王 。

fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至 

pó luó mén děnɡ , yù xiān fó tǎ miào huò zhì jīnɡ xiànɡ ,

婆 罗 门 等 , 遇 先 佛 塔 庙 , 或 至 经 像 ,

huǐ huài pò luò ,nǎi nénɡ fā xīn xiū bǔ 。shì ɡuó wánɡ děnɡ

毁 坏 破 落 , 乃 能 发 心 修 补 。 是 国 王 等 

huò zì yínɡ bàn huò quàn tā rén nǎi zhì bǎi qiān rén

, 或 自 营 办 , 或 劝 他 人 , 乃 至 百 千 人 

děnɡ bù shī jié yuánshì ɡuó wánɡ děnɡ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ

等 布 施 结 缘。 是 国 王 等 , 百 千 生 中

chánɡ wéi zhuǎn lún wánɡ shēnrú shì tā rén tónɡ bù shī zhě,

常 为 转 轮 王 身。 如 是 他 人 同 布 施 者 ,

bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi xiǎo ɡuó wánɡ shēn ɡènɡ nénɡ yú

百 千 生 中 常 为 小 国 王 身 ,更 能 于

tǎ miào qián fā huí xiànɡ xīn rú shì ɡuó wánɡ nǎi jí zhū

塔 庙 前, 发 回 向 心。 如 是 国 王 乃 及 诸

rén jìn chénɡ fó dào yǐ cǐ ɡuǒ bào wú liànɡ wú biān

人 , 尽 成 佛 道 , 以 此 果 报 无 量 无 边 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí pó

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及 婆

luó mén děnɡ , jiàn zhū lǎo bìnɡ jí shēnɡ chǎn fù nǚ , ruò

罗 门 等 , 见 诸 老 病 及 生 产 妇 女 , 若

yī niàn jiān jù dà cí xīn bù shī yī yào yǐn shí wò jù

一 念 间 , 具 大 慈 心 , 布 施 医 药 饮 食 卧 具

shǐ lìnɡ ān lè 。 rú shì fú lì zuì bù sī yì , yī

, 使 令 安 乐 。 如 是 福 利 最 不 思 议 , 一

bǎi jié zhōnɡ chánɡ wéi jìnɡ jū tiān zhǔ , èr bǎi jié zhōnɡ

百 劫 中 常 为 净 居 天 主 , 二 百 劫 中 

chánɡ wéi liù yù tiān zhǔ , bì jìnɡ chénɡ fó , yǒnɡ bú duò

常 为 六 欲 天 主 , 毕 竟 成 佛 , 永 不 堕 

è dào nǎi zhì bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,ěr bù wén kǔ shēnɡ。

恶 道 , 乃 至 百 千 生 中 , 耳 不 闻 苦 声。

fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及

pó luó mén děnɡ ,nénɡ zuò rú shì bù shī , huò fú wú liànɡ

婆 罗 门 等 , 能 作 如 是 布 施 , 获 福 无 量 

。ɡènɡ nénɡ huí xiànɡ ,bú wèn duō shǎo bì jìnɡ chénɡ fó ,

。 更 能 回 向 , 不 问 多 少 , 毕 竟 成 佛 ,

hé kuànɡ shì fàn zhuǎn lún zhī bào shì ɡù dì zànɡ, pǔ

何 况 释 梵 转 轮 之 报。 是 故 地 藏 , 普

quàn zhònɡ shēnɡ dānɡ rú shì xué 。

劝 众 生 当 如 是 学 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò shàn nán zǐ shàn nǚ

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 善 男 子 善 女

rén yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn máo fā shā chén

人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 毛 发 沙 尘 

děnɡ xǔ , suǒ shòu fú lì , bù kě wéi yù 。

等 许 , 所 受 福 利 , 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

nǚ rén yù fó xínɡ xiànɡ 、 pú sà xínɡ xiànɡ 、 pì zhī fó

女 人 , 遇 佛 形 像 、 菩 萨 形 像 、 辟 支 佛

xínɡ xiànɡ 、zhuǎn lún wánɡ xínɡ xiànɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ dé

形 像 、 转 轮 王 形 像 , 布 施 供 养 得

wú liànɡ fú , chánɡ zài rén tiān shòu shènɡ miào lè 。 ruò

无 量 福 , 常 在 人 天 受 胜 妙 乐 。 若

nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè , shì rén fú lì bù kě wéi yù 。

能 回 向 法 界 , 是 人 福 利 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

nǚ rén yù dà chénɡ jīnɡ diǎn huò tīnɡ wén yī jì yī jù

女 人 , 遇 大 乘 经 典 , 或 听 闻 一 偈 一 句

fā yīn zhònɡ xīn zàn tàn ɡōnɡ jìnɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ。

, 发 殷 重 心 , 赞 叹 恭 敬 , 布 施 供 养 。

shì rén huò dà ɡuǒ bào wú liànɡ wú biān ruò nénɡ huí

是 人 获 大 果 报 , 无 量 无 边。 若 能 回 

xiànɡ fǎ jiè , qí fú bù kě wéi yù 。

向 法 界 , 其 福 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén yù fó tǎ sì , dà chénɡ jīnɡ diǎn xīn zhě bù

女 人 , 遇 佛 塔 寺 , 大 乘 经 典。 新 者 布

shī ɡònɡ yǎnɡ ,zhān lǐ zàn tàn ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ 。ruò yù

施 供 养 , 瞻 礼 赞 叹 , 恭 敬 合 掌。 若 遇

ɡù zhě , huò huǐ huài zhě , xiū bǔ yínɡ lǐ , huò dú fā

故 者 , 或 毁 坏 者 , 修 补 营 理 , 或 独 发

xīn huò quàn duō rén tónɡ ɡònɡ fā xīn rú shì děnɡ bèi

心 , 或 劝 多 人 同 共 发 心。 如 是 等 辈,

sān shí shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi zhū xiǎo ɡuó wánɡ , tán yuè

三 十 生 中 常 为 诸 小 国 王 , 檀 越

zhī rén chánɡ wéi lún wánɡ , hái yǐ shàn fǎ jiào huà zhū

之 人, 常 为 轮 王 , 还 以 善 法 教 化 诸

xiǎo ɡuó wánɡ 。fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu

小 国 王 。复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有

shàn nán zǐ shàn nǚ rén yú fó fǎ zhōnɡ suǒ zhǒnɡ shàn ɡēn

善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 所 种 善 根

huò bù shī ɡònɡ yǎnɡ , huò xiū bǔ tǎ sì , huò zhuānɡ lǐ

, 或 布 施 供 养 , 或 修 补 塔 寺 ,或 装 理

jīnɡ diǎn nǎi zhì yī máo yī chén yī shā yī dī 。

经 典 , 乃 至 一 毛 一 尘 , 一 沙 一 渧 。

rú shì shàn shì , dàn nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,

如 是 善 事 , 但 能 回 向 法 界 ,

shì rén ɡōnɡ dé , bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ shòu shànɡ miào lè。

是 人 功 德 , 百 千 生 中 受 上 妙 乐 。

rú dàn huí xiànɡ zì jiā juàn shǔ , huò zì shēn lì yì ,

如 但 回 向 自 家 眷 属 , 或 自 身 利 益 ,

rú shì zhī ɡuǒ , jí sān shēnɡ shòu lè ,shě yī dé wàn bào

如 是 之 果 , 即 三 生 受 乐 , 舍 一 得 万 报 。

shì ɡù dì zànɡ , bù shī yīn yuán qí shì rú shì 。

是 故 地 藏 , 布 施 因 缘 , 其 事 如 是 。

 

dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

地神护法品第十一

 

ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán shì zūn wǒ cónɡ xī

尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 从 昔

lái zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà

来 瞻 视 顶 礼 无 量 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 是 大

bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。shì dì

不 可 思 议 神 通 智 慧 , 广 度 众 生。 是 地

zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,

藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 诸 菩 萨 誓 愿 深 重 ,

shì zūn shì dì zànɡ pú sà yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán

世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 于 阎 浮 提 有 大 因 缘 

rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn mí lè , yì huà

。 如 文 殊 、 普 贤 、观 音 、 弥 勒 , 亦 化 

bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dàoqí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ

百 千 身 形 , 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 毕 竟 

shì dì zànɡ pú sà jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ

。 是 地 藏 菩 萨 教 化 六 道 一 切 众 生 , 所 

fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

发 誓 愿 劫 数 , 如 千 百 亿 恒 河 沙 。

shì zūnwǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù

世 尊 , 我 观 未 来 及 现 在 众 生 , 于 所 住 

chù , yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò

处 , 于 南 方 清 洁 之 地 , 以 土 石 竹 木 作 

qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì jīn yín tónɡ tiě,

其 龛 室 , 是 中 能 塑 画 , 乃 至 金 银 铜 铁,

zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn

作 地 藏 形 像 , 烧 香 供 养, 瞻 礼 赞 叹

shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:

。是 人 居 处 , 即 得 十 种 利 益 。 何 等 为 十:

yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ; èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān

一 者 、 土 地 丰 壤 ; 二 者 、 家 宅 永 安 ;

sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān sì zhě 、xiàn cún yì shòu

三 者 、 先 亡 生 天 ; 四 者 、 现 存 益 寿 ;

wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi

五 者 、 所 求 遂 意 ;六 者 、 无 水 火 灾 ;

qī zhě 、 xū hào pì chú ; bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;

七 者 、 虚 耗 辟 除 ; 八 者 、 杜 绝 恶 梦 ;

jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn

九 者 、 出 入 神 护 ; 十 者 、 多 遇 圣 因 。

shì zūn wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,

世 尊 , 未 来 世 中 , 及 现 在 众 生,

ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,

若 能 于 所 住 处 方 面 , 作 如 是 供 养 ,

dé rú shì lì yì 。

得 如 是 利 益 。

fù bái fó yán shì zūn wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn

复 白 佛 言 : 世 尊 ,未 来 世 中 , 若 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén yú suǒ zhù chu yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí

男 子 善 女 人 , 于 所 住 处 , 有 此 经 典 及

pú sà xiànɡ , shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ

菩 萨 像 , 是 人 更 能 转 读 经 典 ,供 

yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén

养 菩 萨 。 我 常 日 夜 以 本 神 力 , 卫 护 是 人,

nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéidà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì

乃 至 水 火 盗 贼 , 大 横 小 横 , 一 切 恶 事 

xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

fó ɡào jiān láo dì shén rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí

佛 告 坚 牢 地 神 : 汝 大 神 力 , 诸 神 少 及

hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi

。 何 以 故 ? 阎 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 护 , 乃 

zhì cǎo mù shā shí , dào má zhú wěi , ɡǔ mǐ bǎo bèi

至 草 木 沙 石 , 稻 麻 竹 苇 , 谷 米 宝 贝,

cónɡ dì ér yǒujiē yīn rǔ lì 。yòu dānɡ chēnɡ yánɡ dì zànɡ

从 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 当 称 扬 地 藏 

pú sà lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ

菩 萨 利 益 之 事。 汝 之 功 德 , 及 以 神 通 

bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shénruò wèi lái shì zhōnɡ ,

, 百 千 倍 于 常 分 地 神。 若 未 来 世 中 ,

yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

有 善 男 子 善 女 人 , 供 养 菩 萨 , 及 转 读

shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。

是 经 , 但 依 地 藏 本 愿 经 一 事 修 行 者。

rǔ yǐ běn shén lì ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài

汝 以 本 神 力 而 拥 护 之 , 勿 令 一 切 灾 害 

jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr hé kuànɡ lìnɡ shòu

及 不 如 意 事 , 辄 闻 于 耳 ,何 况 令 受 。

fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

非 但 汝 独 护 是 人 故, 亦 有 释 梵 眷 属,

zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén hé ɡù dé rú shì shènɡ

诸 天 眷 属 , 拥 护 是 人。 何 故 得 如 是 圣 

xián yōnɡ hù,jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú

贤 拥 护 , 皆 由 瞻 礼 地 藏 形 像 , 及 转 读

shì běn yuàn jīnɡ ɡù , zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi zhènɡ

是 本 愿 经 故 , 自 然 毕 竟 出 离 苦 海 , 证 

niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

涅 槃 乐 。 以 是 之 故, 得 大 拥 护 。

 

jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

见闻利益品第十二

 

ěr shí shì zūncónɡ dǐnɡ mén shànɡ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà

尔 时 世 尊 , 从 顶 门 上 , 放 百 千 万 亿 大

háo xiànɡ ɡuānɡ,suǒ wèibái háo xiànɡ ɡuānɡ、dà bái háo xiànɡ

毫 相 光 , 所 谓 : 白 毫 相 光、 大 白 毫 相 

ɡuānɡ、ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、dà ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、yù háo xiànɡ

光 、 瑞 毫 相 光 、 大 瑞 毫 相 光 、 玉 毫 相 

ɡuānɡ、dà yù háo xiànɡ ɡuānɡ、zǐ háo xiànɡ ɡuānɡ 、 dà zǐ háo

光 、 大 玉 毫 相 光 、 紫 毫 相 光 、 大 紫 毫

xiànɡ ɡuānɡ、qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、bì háo

相 光 、 青 毫 相 光 、 大 青 毫 相 光 、 碧 毫

xiànɡ ɡuānɡ、dà bì háo xiànɡ ɡuānɡ、hónɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà hónɡ

相 光 、 大 碧 毫 相 光 、 红 毫 相 光 、 大 红 

háo xiànɡ ɡuānɡ、lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、 jīn

毫 相 光 、 绿 毫 相 光 、 大 绿 毫 相 光 、 金

háo xiànɡ ɡuānɡ、dà jīn háo xiànɡ ɡuānɡ、qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、

毫 相 光 、 大 金 毫 相 光 、 庆 云 毫 相 光 、

dà qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、qiān lún háo ɡuānɡ、dà qiān lún háo

大 庆 云 毫 相 光 、 千 轮 毫 光 、大 千 轮 毫

ɡuānɡ、bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo

光 、 宝 轮 毫 光 、 大 宝 轮 毫 光 、 日 轮 毫

ɡuānɡ、 dà rì lún háo ɡuānɡ、 yuè lún háo ɡuānɡ、 dà yuè lún

光 、 大 日 轮 毫 光 、 月 轮 毫 光 、 大 月 轮

háo ɡuānɡ、ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、hǎi yún

毫 光 、 宫 殿 毫 光 、 大 宫 殿 毫 光 、 海 云

háo ɡuānɡ 、 dà hǎi yún háo ɡuānɡ 。

毫 光 、 大 海 云 毫 光。

yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ yǐ,chū wēi miào

于 顶 门 上 放 如 是 等 毫 相 光 已 , 出 微 妙

yīn , ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bá bù 、rén fēi rén děnɡ

音 , 告 诸 大 众 , 天 龙 八 部 、 人 非 人 等

tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

: 听 吾 今 日 于 忉 利 天 宫 , 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà yú rén tiān zhōnɡ ,lì yì děnɡ shì 、 bù sī yì

藏 菩 萨 于 人 天 中 , 利 益 等 事 、 不 思 议

shì、 chāo shènɡ yīn shì、 zhènɡ shí dì shì、 bì jìnɡ bú tuì

事 、 超 圣 因 事 、 证 十 地 事 、毕 竟 不 退

ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shì 。

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 事 。

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃 萨 , 名 

ɡuān shì yīn cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

观 世 音 , 从 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

shì zūn shì dì zànɡ pú sà mó hē sà jù dà cí bēi

: 世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 具 大 慈 悲 

lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān wàn yì shì jiè ,huà

, 怜 愍 罪 苦 众 生 , 于 千 万 亿 世 界 , 化 

qiān wàn yì shēnsuǒ yǒu ɡōnɡ dé jí bù sī yì wēi shén zhī

千 万 亿 身 。所 有 功 德 及 不 思 议 威 神 之 

lì 。 wǒ wén shì zūn yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó , yì

力 。 我 闻 世 尊 ,与 十 方 无 量 诸 佛 , 异

kǒu tónɡ yīn zàn tàn dì zànɡ pú sà yún zhènɡ shǐ ɡuò qù

口 同 音 ,赞 叹 地 藏 菩 萨 云 : 正 使 过 去

xiàn zài wèi lái zhū fó ,shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn

现 在 未 来 诸 佛 ,说 其 功 德 , 犹 不 能 尽 

xiànɡ zhě ,yòu ménɡ shì zūn pǔ ɡào dà zhònɡ :yù chēnɡ

。 向 者 ,又 蒙 世 尊 , 普 告 大 众 : 欲 称 

yánɡ dì zànɡ lì yì děnɡ shì。wéi yuàn shì zūn wèi xiàn zài

扬 地 藏 利 益 等 事。唯 愿 世 尊 ,为 现 在 

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,chēnɡ yánɡ dì zànɡ bù sī yì shì,

未 来 一 切 众 生 , 称 扬 地 藏 不 思 议 事,

lìnɡ tiān lónɡ bá bù , zhān lǐ huò fú 。

令 天 龙 八 部 , 瞻 礼 获 福 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 汝 于 娑 婆 世 界 有 大

yīn yuán ruò tiān ruò lónɡ 、ruò nán ruò nǚ 、ruò shén ruò

因 缘。 若 天 若 龙 、 若 男 若 女 、 若 神 若 

ɡuǐ、nǎi zhì liù dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ,wén rǔ mínɡ zhě 、

鬼 、 乃 至 六 道 罪 苦 众 生 , 闻 汝 名 者 、

jiàn rǔ xínɡ zhě 、liàn mù rǔ zhě 、 zàn tàn rǔ zhě 。 shì

见 汝 形 者 、恋 慕 汝 者 、 赞 叹 汝 者。 是 

zhū zhònɡ shēnɡ,yú wú shànɡ dàobì bú tuì zhuǎnchánɡ shēnɡ

诸 众 生 , 于 无 上 道 , 必 不 退 转。 常 生 

rén tiān jù shòu miào lè 。yīn ɡuǒ jiānɡ shú ,yù fó shòu

人 天 , 具 受 妙 乐 。 因 果 将 熟 , 遇 佛 受 

jì。rǔ jīn jù dà cí bēi lián mǐn zhònɡ shēnɡ , jí tiān

记 。 汝 今 具 大 慈 悲 , 怜 愍 众 生 , 及 天 

lónɡ bá bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì zànɡ pú sà bù sī yì lì

龙 八 部 , 听 吾 宣 说 地 藏 菩 萨 不 思 议 利

yì zhī shì 。 rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú jīn shuō zhī 。

益 之 事。 汝 当 谛 听 , 吾 今 说 之 。

ɡuān shì yīn yán wéi rán shì zūn yuàn yào yù wén

观 世 音 言 :唯 然 , 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 !

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà:wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ

佛 告 观 世 音 菩 萨 :未 来 现 在 诸 世 界 中 

yǒu tiān rén shòu tiān fú jìnyǒu wǔ shuāi xiànɡ xiànhuò

, 有 天 人 受 天 福 尽, 有 五 衰 相 现 , 或

yǒu duò yú è dào zhī zhě 。 rú shì tiān rén ruò nán ruò

有 堕 于 恶 道 之 者。 如 是 天 人 , 若 男 若 

nǚ,dānɡ xiàn xiànɡ shí,huò jiàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ、

女 , 当 现 相 时 , 或 见 地 藏 菩 萨 形 像、

huò wén dì zànɡ pú sà mínɡ , yī zhān yī lǐ 。 shì zhū tiān

或 闻 地 藏 菩 萨 名 , 一 瞻 一 礼 。 是 诸 天 

rén zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu dà kuài lè ,yǒnɡ bú duò sān

人 , 转 增 天 福 ,受 大 快 乐 , 永 不 堕 三 

è dào bào hé kuànɡ jiàn wén pú sà , yǐ zhū xiānɡ 、 huā

恶 道 报 。何 况 见 闻 菩 萨 , 以 诸 香 、 华 

yī fu yǐn shí 、 bǎo bèi yīnɡ luò , bù shī ɡònɡ

、 衣 服 、 饮 食 、 宝 贝 、 璎 珞 , 布 施 供 

yǎnɡ , suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì , wú liànɡ wú biān

养 , 所 获 功 德 福 利 , 无 量 无 边 。

fù cì ɡuān shì yīnruò wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

复 次 观 世 音: 若 未 来 现 在 诸 世 界 中 ,

liù dào zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí,dé wén dì zànɡ pú sà mínɡ

六 道 众 生 临 命 终 时 , 得 闻 地 藏 菩 萨 名 

yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ , yǒnɡ bú lì

, 一 声 历 耳 根 者。 是 诸 众 生 , 永 不 历

sān è dào kǔ 。 hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ

三 恶 道 苦 。 何 况 临 命 终 时 , 父 母 眷 属 

jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái cái wù 、bǎo bèi yī

, 将 是 命 终 人 舍 宅 、 财 物 、 宝 贝 、 衣

fú,sù huà dì zànɡ xínɡ xiànɡ。huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ zhī

服 ,塑 画 地 藏 形 像。 或 使 病 人 未 终 之 

shí,yǎn ěr jiàn wén zhī dào juàn shǔ jiānɡ shě zhái bǎo

时, 眼 耳 见 闻 , 知 道 眷 属 将 舍 宅 、 宝

bèi děnɡ wèi qí zì shēn sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ。shì

贝 等 为 其 自 身 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像。 是 

rén ruò shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě,chénɡ sī ɡōnɡ dé,

人 若 是 业 报 合 受 重 病 者, 承 斯 功 德 ,

xún jí chú yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。 shì rén ruò shì yè bào

寻 即 除 愈 ,寿 命 增 益 。 是 人 若 是 业 报 

mìnɡ jìn yīnɡ yǒu yī qiè zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù

命 尽 , 应 有 一 切 罪 障 业 障 ,合 堕 恶 趣

zhě。chénɡ sī ɡōnɡ dé,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu jí shēnɡ rén tiān

者。 承 斯 功 德 , 命 终 之 后 , 即 生 人 天

shòu shènɡ miào lè,yī qiè zuì zhànɡ,jiē xī xiāo miè 。

, 受 胜 妙 乐 , 一 切 罪 障 , 皆 悉 消 灭 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 男 子

nǚ rén huò rǔ bǔ shí 、 huò sān suì 、 wǔ suì 、 shí

女 人 , 或 乳 哺 时 、 或 三 岁 、 五 岁 、 十 

suì yǐ xià ,wánɡ shī fù mǔ , nǎi jí wánɡ shī xiōnɡ di jiě

岁 以 下 ,亡 失 父 母 , 乃 及 亡 失 兄 弟 姐 

mèi shì rén nián jì zhǎnɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn

妹 , 是 人 年 既 长 大 ,思 忆 父 母 及 诸 眷 

shǔ , bù zhī luò zài hé qù 、shēnɡ hé shì jiè 、 shēnɡ hé

属 , 不 知 落 在 何 趣、生 何 世 界 、 生 何

tiān zhōnɡ?shì rén ruò nénɡ sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,

天 中 ? 是 人 若 能 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像 ,

nǎi zhì wén mínɡ , yī zhān yī lǐ , yī rì zhì qí rì ,

乃 至 闻 名 ,一 瞻 一 礼 , 一 日 至 七 日 ,

mò tuì chū xīn wén mínɡ jiàn xínɡ,zhān lǐ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì

莫 退 初 心 , 闻 名 见 形 , 瞻 礼 供 养。 是 

rén juàn shǔ , jiǎ yīn yè ɡù , duò è qù zhě , jì dānɡ

人 眷 属 , 假 因 业 故 , 堕 恶 趣 者 , 计 当 

jié shù , chénɡ sī nán nǚ , xiōnɡ di zǐ mèi sù huà dì

劫 数 , 承 斯男 女 , 兄 弟 姊 妹 , 塑 画 地

zànɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé ,xún jí jiě tuō,shēnɡ rén

藏 形 像 , 瞻 礼 功 德 , 寻 即 解 脱 ,生 人

tiān zhōnɡ,shòu shènɡ miào lè。shì rén juàn shǔ , rú yǒu fú

天 中 , 受 胜 妙 乐 。 是 人 眷 属 , 如 有 福

lì,yǐ shēnɡ rén tiān shòu shènɡ miào lè zhě ,jí chénɡ sī

力 , 已 生 人 天 , 受 胜 妙 乐 者 , 即 承 斯

ɡōnɡ dé , zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn shòu wú liànɡ lè 。

功 德 , 转 增 圣 因 , 受 无 量 乐 。

shì rén ɡènɡ nénɡ sān qí rì zhōnɡ,yī xīn zhān lǐ dì zànɡ xínɡ

是 人 更 能 三 七 日 中 , 一 心 瞻 礼 地 藏 形 

xiànɡ , niàn qí mínɡ zi mǎn yú wàn biàn dānɡ dé pú sà

像 , 念 其 名 字 , 满 于 万 遍。 当 得 菩 萨

xiàn wú biān shēnjù ɡào shì rén juàn shǔ shēnɡ jiè 。 huò

现 无 边 身 , 具 告 是 人 , 眷 属 生 界。 或 

yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn dà shén lì , qīn lǐnɡ shì rén

于 梦 中 ,菩 萨 现 大 神 力 , 亲 领 是 人,

yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ 。ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú

于 诸 世 界 , 见 诸 眷 属 。更 能 每 日 念 菩

sà mínɡ qiān biàn zhì yú qiān rì 。 shì rén dānɡ dé pú sà

萨 名 千 遍 , 至 于 千 日 。 是 人 当 得 菩 萨

qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén zhōnɡ shēn wèi hù ,xiàn shì yī

遣 所 在 土 地 鬼 神 , 终 身 卫 护 , 现 世 衣

shí fēnɡ yì , wú zhū jí kǔ 。 nǎi zhì hènɡ shì bú rù qí

食 丰 溢 , 无 诸 疾 苦。 乃 至 横 事 不 入 其

mén hé kuànɡ jí shēn shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó

门 , 何 况 及 身。 是 人 毕 竟 得 菩 萨 摩 

dǐnɡ shòu jì 。

顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì yǒu shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 有 善 男 子

shàn nǚ rén yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn jiù dù yī qiè zhònɡ

善 女 人 , 欲 发 广 大 慈 心 , 救 度 一 切 众 

shēnɡ zhě , yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , yù chū lí sān jiè

生 者 , 欲 修 无 上 菩 提 者 , 欲 出 离 三 界 

zhě 。shì zhū rén děnɡ ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ

者。 是 诸 人 等 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 名 

zhě , zhì xīn ɡuī yī , huò yǐ xiānɡ huā 、 yī fu bǎo

者 , 至 心 归 依 , 或 以 香 华 、 衣 服 、 宝 

bèi yǐn shí , ɡònɡ yǎnɡ zhān lǐ 。shì shàn nán nǚ děnɡ ,

贝 、 饮 食 , 供 养 瞻 礼 。 是 善 男 女 等 ,

suǒ yuàn sù chénɡ , yǒnɡ wú zhànɡ ài

所 愿 速 成 , 永 无 障 碍 。

fù cì ɡuān shì yīn ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 观 世 音 : 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén yù qiú xiàn zài wèi lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn

女 人 , 欲 求 现 在 未 来 百 千 万 亿 等 愿 ,

bǎi qiān wàn yì děnɡ shì。dàn dānɡ ɡuī yī zhān lǐ、ɡònɡ yǎnɡ

百 千 万 亿 等 事。 但 当 归 依 瞻 礼 、供 养 

zàn tàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。rú shì suǒ yuàn suǒ qiú

赞 叹 , 地 藏 菩 萨 形 像。 如 是 所 愿 所 求 

xī jiē chénɡ jiù 。 fù yuàn dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi

, 悉 皆 成 就。 复 愿 地 藏 菩 萨 具 大 慈 悲 

yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú

, 永 拥 护 我 。 是 人 于 睡 梦 中 , 即 得 菩

sà mó dǐnɡ shòu jì 。

萨 摩 顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 善 男 子

shàn nǚ rén yú dà chénɡ jīnɡ diǎnshēn shēnɡ zhēn zhònɡ,fā

善 女 人 , 于 大 乘 经 典 , 深 生 珍 重 , 发

bù sī yì xīn yù dú yù sònɡ 。 zònɡ yù mínɡ shī jiāo shì

不 思 议 心 , 欲 读 欲 诵。 纵 遇 明 师 教 视 

lìnɡ shú ,xuán dé xuán wànɡ,dònɡ jīnɡ nián yuè,bù nénɡ dú

令 熟, 旋 得旋 忘 , 动 经 年 月, 不 能 读

sònɡ 。 shì shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu sù yè zhànɡ ,wèi dé xiāo

诵。 是 善 男 子 等 ,有 宿 业 障 , 未 得 消 

chú , ɡù yú dà chénɡ jīnɡ diǎn wú dú sònɡ xìnɡ 。 rú shì

除 , 故 于 大 乘 经 典 , 无 读 诵 性。 如 是 

zhī rén wén dì zànɡ pú sà mínɡ 、jiàn dì zànɡ pú sà xiànɡ

之 人 , 闻 地 藏 菩 萨 名 、 见 地 藏 菩 萨 像 

jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái ,ɡènɡ yǐ xiānɡ huā 、 yī

, 具 以 本 心 恭 敬 陈 白 , 更 以 香 华 、 衣

fú 、 yǐn shí 、 yī qiè wán jù , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。 yǐ

服 、 饮 食 、 一 切 玩 具 , 供 养 菩 萨 。 以

jìnɡ shuǐ yī zhǎn jīnɡ yī rì yī yè ān pú sà qián rán

净 水 一 盏 , 经 一 日 一 夜 安 菩 萨 前 , 然 

hòu hé zhǎnɡ qǐnɡ fú , huí shǒu xiànɡ nán lín rù kǒu shí ,

后 合 掌 请 服 , 回 首 向 南。 临 入 口 时,

zhì xīn zhènɡ zhònɡ , fú shuǐ jì bì , shèn wǔ xīn jiǔ ròu

至 心 郑 重 , 服 水 既 毕 , 慎 五 辛 酒 肉,

xié yín wànɡ yǔ , jí zhū shā hài yī qí rì huò sān qī

邪 淫 妄 语 , 及 诸 杀 害 , 一 七 日 或 三 七

rì 。 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén yú shuì mènɡ zhōnɡ , jù

日 。 是 善 男 子 善 女 人 , 于 睡 梦 中 , 具

jiàn dì zànɡ pú sà xiàn wú biān shēn yú shì rén chù , shòu

见 地 藏 菩 萨 现 无 边 身 , 于 是 人 处 , 授 

ɡuàn dǐnɡ shuǐ。qí rén mènɡ júe jí huò cōnɡ mínɡ,yīnɡ shì

灌 顶 水 。 其 人 梦 觉 , 即 获 聪 明 , 应 是

jīnɡ diǎn yī lì ěr ɡēn jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bú wànɡ

经 典 , 一 历 耳 根 ,即 当 永 记 , 更 不 忘 

shī yī jù yī jì 。

失 一 句 一 偈 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu zhū rén

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 诸 人 

děnɡ , yī shí bù zú , qiú zhě ɡuāi yuàn huò duō jí bìnɡ

等 , 衣 食 不 足 , 求 者 乖 愿 、 或 多 疾 病 

huò duō xiōnɡ shuāi jiā zhái bù ān juàn shǔ fēn sàn

、 或 多 凶 衰 、 家 宅 不 安 、 眷 属 分 散 、

huò zhū hènɡ shì ,duō lái wǔ shēn shuì mènɡ zhī jiān duō

或 诸 横 事 , 多 来 忤 身 , 睡 梦 之 间, 多

yǒu jīnɡ bù 。rú shì rén děnɡ ,wén dì zànɡ mínɡ 、 jiàn dì

有 惊 怖 。 如 是 人 等 , 闻 地 藏 名 、 见 地

zànɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ,niàn mǎn wàn biànshì zhū bú

藏 形 , 至 心 恭 敬 ,念 满 万 遍。 是 诸 不

rú yì shì , jiàn jiàn xiāo miè , jí dé ān lè 、 yī shí

如 意 事 , 渐 渐 消 灭 , 即 得 安 乐 、 衣 食 

fēnɡ yì , nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ , xī jiē ān lè 。

丰 益 , 乃 至 于 睡 梦 中 , 悉 皆 安 乐 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 善 男 

zǐ shàn nǚ rén huò yīn zhì shēnɡ、 huò yīn ɡōnɡ sī 、 huò

子 善 女 人 , 或 因 治 生 、 或 因 公 私 、 或 

yīn shēnɡ sǐ 、huò yīn jí shì , rù shān lín zhōnɡ 、 ɡuò dù

因 生 死 、 或 因 急 事 , 入 山 林 中 、 过 渡

hé hǎi nǎi jí dà shuǐ 、 huò jīnɡ xiǎn dào shì rén xiān

河 海 、 乃 及 大 水 、或 经 险 道。 是 人 先 

dānɡ niàn dì zànɡ pú sà mínɡ wàn biàn suǒ ɡuò tǔ dì , ɡuǐ

当 念 地 藏 菩 萨 名 万 遍 , 所 过 土 地 , 鬼 

shén wèi hù , xínɡ zhù zuò wò , yǒnɡ bǎo ān lè 。 nǎi zhì

神 卫 护 , 行 住 坐 卧 , 永 保 安 乐 。 乃 至 

fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ , yī qiè dú hài bù nénɡ sǔn zhī 。

逢 于 虎 狼 狮 子 , 一 切 毒 害 , 不 能 损 之 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : shì dì zànɡ pú sà , yú yán

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 是 地 藏 菩 萨 , 于 阎 

fú tí yǒu dà yīn yuánruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì

浮 提 有 大 因 缘 , 若 说 于 诸 众 生 见 闻 利

yì děnɡ shì ,bǎi qiān jié zhōnɡ , shuō bù nénɡ jìn shì ɡù

益 等 事 ,百 千 劫 中 , 说 不 能 尽。 是 故

ɡuān shì yīn rǔ yǐ shén lì liú bù shì jīnɡ , lìnɡ suō pó

观 世 音 , 汝 以 神 力 流 布 是 经 , 令 娑 婆

shì jiè zhònɡ shēnɡ , bǎi qiān wàn jié yǒnɡ shòu ān lè 。

世 界 众 生 , 百 千 万 劫 永 受 安 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

wú ɡuān dì zànɡ wēi shén lì , hénɡ hé shā jié shuō nán jìn

吾 观 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 说 难 尽,

jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiānlì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

见 闻 瞻 礼 一念 间 , 利 益 人 天 无 量 事 。

ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào

若 男 若 女 若 龙 神 , 报 尽 应 当 堕 恶 道 ,

zhì xīn ɡuī yī dà shì shēnshòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ 。

至 心 归 依 大 士 身 , 寿 命 转 增 除 罪 障。

shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě , wèi zhī hún shén zài hé qù ,

少 失 父 母 恩 爱 者 ,未 知 魂 神 在 何 趣 ,

xiōnɡ di zǐ mèi jí zhū qīn shēnɡ zhǎnɡ yǐ lái jiē bù shí 。

兄 弟 姊 妹 及 诸 亲 , 生 长 以 来 皆 不 识 。

huò sù huò huà dà shì shēn bēi liàn zhān lǐ bú zàn shě ,

或 塑 或 画 大 士 身 , 悲 恋 瞻 礼 不 暂 舍,

sān qí rì zhōnɡ niàn qí mínɡ , pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

三 七 日 中 念 其 名 , 菩 萨 当 现 无 边 体 ,

shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè , zònɡ duò è qù xún chū lí 。

示 其 眷 属 所 生 界 , 纵 堕 恶 趣 寻 出 离 。

ruò nénɡ bú tuì shì chū xīn jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

若 能 不 退 是 初 心 , 即 获 摩 顶 受 圣 记。

yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ 。

欲 修 无 上 菩 提 者 , 乃 至 出 离 三 界 苦 。

shì rén jì fā dà bēi xīn xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

是 人 既 发 大 悲 心 ,先 当 瞻 礼 大 士 像 ,

yī qiè zhū yuàn sù chénɡ jiù,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ。

一 切 诸 愿 速 成 就 , 永 无 业 障 能 遮 止 。

yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn yù dù qún mí chāo bǐ àn

有 人 发 心 念 经 典 , 欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,

suī lì shì yuàn bù sī yì , xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

虽 立 是 愿 不 思 议 ,旋 读 旋 忘 多 废 失,

sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù , yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。

斯 人 有 业 障 惑 故 , 于 大 乘 经 不 能 记 。

ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ yǐ xiānɡ huā , yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

供 养 地 藏 以 香 华 , 衣 服 饮 食 诸 玩 具 ,

yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián yī rì yī yè qiú fú zhī ,

以 净 水 安 大 士 前 , 一 日 一 夜 求 服 之,

fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

发 殷 重 心 慎 五 辛 , 酒 肉 邪 淫 及 妄 语 ,

sān qí rì nèi wù shā hài zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

三 七 日 内 勿 杀 害 ,至 心 思 念 大 士 名 ,

jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān júe lái biàn dé lì ɡēn ěr

即 于 梦 中 见 无 边 , 觉 来 便 得 利 根 耳 ,

yīnɡ shì jīnɡ jiāo lì ěr wénqiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bú wànɡ。

应 是 经 教 历 耳 闻,千 万 生 中 永 不 忘 。

yǐ shì dà shì bù sī yì , nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì。

以 是 大 士 不 思 议 , 能 使 斯 人 获 此 慧 。

pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ lí。

贫 穷 众 生 及 疾 病 , 家 宅 凶 衰 眷 属 离。

shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ānqiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suì。

睡 梦 之 中 悉 不 安 , 求 者 乖 违 无 称 遂。

zhì xīn zhān lǐ dì zànɡ xiànɡ ,yī qiè è shì jiē xiāo miè。

至 心 瞻 礼 地 藏 像 , 一 切 恶 事 皆 消 灭 。

zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

至 于 梦 中 尽 得 安 , 衣 食 丰 饶 神 鬼 护 。

yù rù shān lín jí dù hǎi dú è qín shòu jí è rén

欲 入 山 林 及 渡 海 ,毒 恶 禽 兽 及 恶 人,

è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ , yī qiè zhū nàn zhū kǔ nǎo

恶 神 恶 鬼 并 恶 风 , 一 切 诸 难 诸 苦 恼 。

dàn dānɡ zhān lǐ jí ɡònɡ yǎnɡ , dì zànɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

但 当 瞻 礼 及供 养 , 地 藏 菩 萨 大 士 像 ,

rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ , yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

如 是 山 林 大 海 中 , 应 是 诸 恶 皆 消 灭 。

ɡuān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì zànɡ wú jìn bù sī yì ,

观 音 至 心 听 吾 说 , 地 藏 无 尽 不 思 议 ,

bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì。

百 千 万 劫 说 不 周 , 广 宣 大 士 如 是 力 。

dì zànɡ mínɡ zi rén ruò wén nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

地 藏 名 字 人 若 闻 , 乃 至 见 像 瞻 礼 者,

xiānɡ huā yī fu yǐn shí fènɡ,ɡònɡ yǎnɡ bǎi qiān shòu miào lè。

香 华 衣 服 饮 食 奉 , 供 养 百 千 受 妙 乐。

ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè , bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ。

若 能 以 此 回 法 界 , 毕 竟 成 佛 超 生 死 。

shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī , pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

是 故 观 音 汝 当 知 , 普 告 恒 沙 诸 国 土 。

 

zhǔ lěi rén tiān pǐn dì shí sān

嘱累人天品第十三

 

ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

尔 时 世 尊 举 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

诃 萨 顶 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之 

shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

神 力 不 可 思 议 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 议 、

rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

汝 之 智 慧 不 可 思 议 、 汝 之 辩 才 不 可 思

yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

议 , 正 使 十 方 诸 佛 , 赞 叹 宣 说 汝 之 不

sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn

思 议 事 , 千 万 劫 中 , 不 能 得 尽 。

dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

地 藏 地 藏 , 记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于

bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

百 千 万 亿 不 可 说 ,不 可 说 , 一 切 诸 佛

pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

菩 萨 , 天 龙 八 部 ,大 会 之 中 , 再 以 人 

tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

天 诸 众 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者 

fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

, 付 嘱 于 汝 。 无 令 是 诸 众 生 , 堕 恶 趣

zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn jí

中 , 一 日 一 夜 , 何 况 更 落 五 无 间 , 及

ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

阿 鼻 地 狱 , 动 经 千 万 亿 劫 , 无 有 出 期 。

dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

地 藏 , 是 南 阎 浮 提 众 生 , 志 性 无 定 ,

xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn xū yú jí tuì 。 ruò

习 恶 者 多。 纵 发 善 心 , 须 臾 即 退。 若 

yù è yuán niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

遇 恶 缘 , 念 念 增 长。 以 是 之 故 , 吾 分 

shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

是 形 , 百 千 亿 化 度 , 随 其 根 性 而 度 脱 

zhī 。

之 。

dì zànɡ , wú jīn yīn qín yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 众 , 付 嘱 于

rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén jí shàn nán zǐ

汝 。 未 来 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

shàn nǚ rén yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn yī máo

善 女 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 一 毛 

yī chén yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

一 尘 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 拥 护 是 

rén jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

人 , 渐 修 无 上 , 勿 令 退 失 。

fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén suí

复 次 地 藏 , 未 来 世 中 , 若 天 若 人 , 随 

yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

业 报 应 , 落 在 恶 趣 。 临 堕 趣 中 , 或 至 

mén shǒu shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

门 首 , 是 诸 众 生 , 若 能 念 得一 佛 名 ,

yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn shì zhū

一 菩 萨 名 , 一 句 一 偈 大 乘 经 典。 是 诸 

zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

众 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人 

suǒ,xiàn wú biān shēnwéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

所 , 现 无 边 身 , 为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天 

shòu shènɡ miào lè 。

, 受 胜 妙 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

现 在 未 来 天 人 众 , 吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,

yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 堕 在 诸 恶 趣 。

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 胡 跪 合 掌 白 佛

yán shì zūn wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

言 : 世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。 未 来 

shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén yú fó fǎ zhōnɡ

世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 

yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn dù tuō shì

, 一 念 恭 敬, 我 亦 百 千 方 便 , 度 脱 是 

rényú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

人 , 于 生 死 中 速 得 解 脱。 何 况 闻 诸 善 

shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì

事 , 念 念 修 行 , 自 然 于 无 上 道 永 不 退 

zhuǎn

转。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 ,名 虚 空 藏 

bái fó yán shì zūn wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

, 白 佛 言 : 世 尊 ,我 自 至 忉 利 , 闻 于

rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

如 来 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 威 神 势 力 , 不 可

sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

思 议 。 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 

nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

, 乃 及 一 切 天 龙 , 闻 此 经 典 及 地 藏 名 

zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

字 , 或 瞻 礼 形 像 , 得 几 种 福 利 ? 唯 愿 

shì zūn wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,

世 尊 , 为 未 来 现 在 一 切 众 等 ,

luè ér shuō zhī 。

略 而 说 之 。

fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

佛 告 虚 空 藏 菩 萨 : 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 

rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

汝 分 别 说 之。 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ , jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

女 人 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 此 经 , 乃 至 

dú sònɡ , xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo bù shī ɡònɡ

读 诵 , 香 华 饮 食 , 衣 服 珍 宝 , 布 施 供 

yǎnɡ , zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

养 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 二 十 八 种 利 益 : 一